SVÍTILOVÁ, L. Charakterizace analogů tavených sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Buňka, František

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horváthová, Viera

Práca je napísaná veľmi precízne, zrozumiteľne, jasne a so správnymi závermi. Do diskusie predkladám nasledujúce otázky resp. pripomienky: 1 Pri formulovaní záverov na strane 87 vychádzate z Tab. 4.8 a 4.9. Napriek správnemu vyvodeniu záveru, že celkovú chutnosť tavených syrov aj syrových analógov ovplyvňujú tie aromatické látky, ktoré sa v nich nachádzajú vo vyšších koncentráciách, sa chcem spýtať, prečo v Tab.4.8 nie sú hodnoty pre pentán-2-ón a octan etylový ( v tukoch použitých pre výrobu tavených syrových analógov boli stanovené, Tab. 4.3) a v Tab.4.9 zasa hodnoty pre kyselinu butánovú a 3-metylbután-1ól (v tavených syroch a v Tehle stanovene opäť boli, Tab. 4.4). Boli hodnoty koncentrácií uvedených aromatických látok zanedbateľné? Ktoré z nich negatívne ovplyvňujú (alebo môžu ovplyvňovať) chutnosť tavených syrov alebo syrových analógov? 2 V Záveroch na strane 89 správne konštatujete, že druh použitého tuku pri výrobe syrových analógov výrazne ovplyvňuje jeho prijateľnosť u spotrebiteľa. Z tohto pohľadu z testovaných tukov (olejov) je pre výrobu syrových analógov najmenej vhodným slnečnicový olej. Ktoré aromatické látky nachádzajúce sa v ňom negatívne vplývajú na chuť a vôňu vyrobeného syrového analógu? 3 Na základe výsledkov Vašej diplomovej práce sa pokúste navrhnúť ďalšie tuky pre výrobu syrových analógov. Svoj návrh zdôvodnite.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33130