RYSNAR, J. Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokazoval odpovídající teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce. Zpracování technické zprávy ale neodpovídá požadavkům kladeným na práci, i když formu a styl psaní práce dopředu konzultoval. Konzultací využíval v obvyklé šíři. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta další připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce F 1/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

Student měl sestavit systém pro vizualizaci měřicího zařízení na alfanumerickém displeji, přičemž řízení a vizualizace běží na PLC Simatic S7-200. Náročnost zadání byla spíše nižší, a i přes to student nebyl schopen adekvátně zpracovat textovou část bakalářské práce. Zadání práce bylo zdá se splněno, i když nedílnou součástí bakalářské práce je textová část, která nesplňuje ani nejzákladnější pravidla a požadavky. Student obsáhnul nezbytné znalosti pro splnění technické stránky zadání. Správně zvolil postup řešení technického problému, zařízení oživil, naprogramoval a zprovoznil. Technická část bakalářské práce je vlastním dílem studenta. Bohužel textová část práce je v katastrofálním stavu. V práci úplně chybí jakýkoliv rozbor a rešerše. Student věnuje cca 7 stránek popisu použitému HW, následně 6 stránek popisuje návrh obrazovek a implementaci komunikačního protokolu a dalších 35 stran obsahuje výpis chabě komentovaného programu bez bližšího vysvětlení funkce a činnosti. Dvě následující strany se věnují nasazení zařízení v reálném provozu, přičemž jedna z nich obsahuje pouze fotografie. Závěru je věnována pouhá jedna polovina strany, přičemž závěr není závěrem ale parodií. V závěru student popisuje, že se seznámil s displejem, PLC a měřicím zařízením, přičemž prakticky opomíjí popis dosažených výsledků a postup jejich dosažení. Základním úkolem bylo vytvoření funkční aplikace, přičemž seznámení se s HW je pouhou podmínkou, nikoliv cílem. V kapitole týkající se seznamu literatury používá student citace, které neodpovídají žádné citační normě a prakticky veškeré zmíněné materiály jsou nedohledatelné. Poslední a nejobsáhlejší část bakalářské práce obsahuje 99 stran programového kódu bez jakékoliv diskuze či komentáře. Vlastní práci studenta se prakticky věnuje cca 8 stran textu. V i tak chabé textové části práce se dále vyskytuje obrovské množství gramatických, formálních i stylistických chyb a problémů. Mnohé věty jsou nepravdivé nebo zavádějící viz str. 13: "programování automatu S7-200 se provádí v programovacím jazyku STEP 7 MicroWIN" atd.. Podobných prohřešků je v práci celá řada. Celková struktura práce je zmatečná a chybná. Vlastní technická práce studenta svědčí o jeho technických schopnostech, bohužel vyjadřovací schopnosti jsou žalostné. Zpracování technické dokumentace je bohužel nedílnou součástí práce a života technika, a tuto část práce student opravdu nezvládnul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce E 26/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 4/20
Formální zpracování práce F 2/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 22549