FLÍDR, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Předložený návrh nabízí neotřelé hmotové řešení, postupná gradace objemů nápaditě reaguje na bohaté požadavky závazného stavebního programu při zachování měřítka lokality. Dynamika a lekhost celkové koncepce nezapře své inspirační podněty v závěru 60. let, na tuzemské scéně reprezentované tvůrčím tandemem manželů Machoninových. Flídr však dokázal rozvést formální stránku prověřených řešení do samostnatného tvůrčího artefaktu, jež výrazným způsobem obohacuje odbornou diskuzi nad danou lokalitou. Otázky a náměty k obhajobě: - materiálové a konstrukční řešení fasád

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Jan Flídr přistupoval ke zpracování zodpovědně s neobvyklým zájmem i schopností autorské tvůrčí práce. Své názory neváhal ověřovat v častých konzultacích i tematických diskuzích se svými spolužáky.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Práce je vcelku nápaditým řešením problému nároží na Táborského nábřeží, má požadovaný rozsah i míru propracování. Zasloužila by si pečlivější propracování právě těch výkresů, které jsou nejatraktivnější – pohledů a vizualizací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení V podání autora konečně dostává blok na Táborského nábřeží podobu řady domů ukončené nárožím, třebaže zde nic podobného nikdy nestálo. Zajímavý je kontext s protějším nábřežím prostřednictvím zkosení hmoty podnože, které je rovnoběžné se stavební čárou pedagogické fakulty. Kromě toho nároží nenásilně směřuje pohled na skutečnou dominantu místa, jíž je kostel sv. Leopolda.
Architektonické řešení Architektonické řešení nároží vcelku naplňuje autorův záměr ukončit blok Táborského nábřeží nárožím, které není funkčně anonymní, plní svoji úlohu a přispívá k charakteru místa. V podání autora je však třeba mít dobrou obrazotvornost.
Provozní řešení Zde je podle mého názoru problém v umístění skladové a výrobní části menzy v 1. NP. a zejména v jejím propojení s odbytovou částí – jedním výtahem a schodištěm? Menzy VUT dnes pracují s hotovými zamraženými produkty, takže z tohoto pohledu je skladová část poněkud předimenzovaná. Kde je sklad obalů a odpadů?
Technicko konstrukční řešení Navržené konstrukční řešení vyhovuje danému architektonickému návrhu.
Formální úroveň - Grafické řešení zejména pohledů a řezopohledů mohlo být pečlivější. Také v tomto případě postrádám barevné řešení fasád a měřítko dané nějakou stafáží. - V půdorysech podlaří chybí výškové kóty.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39690