MIHOČOVÁ, S. Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová Weissmannová, Helena

Diplomová práce se zabývá zhodnocením kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy v půdních matricích v závislosti od zdroje znečištění, zařazeném kategirii REZZO 1. Teoretická část se věnuje charakteristice Ostravy se zaměřením na zdroj znečištění REZZO 1. Poté následuje charakteristika kovů Hg, Cd, Pb, Cu, Cr s metodami jejich stanovení atomovou absorpční spektrometrií. . V experimentální části je velmi detailně popsán odběr vzorků půd, jejich zpracování pro následnou analýzu. V této části je velmi podrobně uvedena metodika měření pomocí ETA-AAS, F-AAS, AMA 254. K posouzení znečištění oblasti bylo proveden odběr v různých časových intervalech z různých obvodů Ostravy. Diplomantka intenzivně pracovala v laboratoři a získala velké množství výsledků, které hodnotí v diskuzi výsledků. Pro hodnocení zátěže půd odebraných z okolí zdroje REZZO1 použila také srovnání s limitními hodnotami pro dané kovy v půdách nezemědělského charakteru a v závěru diskuze konfrontuje své výsledky stanovení rtuti s literárními údaji pro ostatní evropská města. Jiné prvky nebylo možné srovnat z důvodu nedostatečných informacích v literatuře. Práce je v rozsahu 62 stran a celkem použila 46 literárních odkazů. Práce je doplněna fotografiemi odběrových míst. Bc Silva Mihočová zcela prokázala samostatnost při řešení problematiky, osvojila si instrumentální techniky atomové absorpce, přípravu vzorků k analýze. Diplomová práce splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlovský, Jiří

Práce je věnována kontaminaci vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy stanovenými především metodami AAS v lokalitě okolo hutního podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. Předkládaná práce je koncipována do osmi kapitol, jež na sebe plynule navazují, včetně rozsáhlé přílohy. Dá se konstatovat, že práce má výbornou kvalitu, velký rozsah experimentálních dat (stanovení Cr, Cu, Hg, Cd a Pb ve vybraných vzorcích půd) i je vidět, že bylo vybráno velké množství lokalit (12 lokalit) včetně vytvoření mapy zátěže těmito polutanty v této oblasti. Závěry jsou správně a věcně vyhodnoceny. Kladem práce je kromě rozsáhlé teoretické části i statistické zhodnocení experimentálních dat a vysoce hodnotím i porovnání zátěže kovy s vybranými evropskými městy. Zákony, které se vztahují k této práci jsou citovány dobře a je vidět i zájem diplomantky o tuto oblast, jež je věnována legislativě, a která je v této práci nutná. Práce má několik formálních nedostatků, např. někdy se objevují špatné větné konstrukce, překlepy atd. To ovšem nesnižuje její vysokou hodnotu a též i další praktické využití. K práci mám tyto připomínky: - Kap. 2.1.2, 1. věta je nesmírně složitá, mohlo by z ní být několik vět. - Prosím vysvětlit pojem oglejené, kap. 2.1.2.? - Na str. 9 tab. 1, proč nejsou pro zajímavost uvedeny teploty pro leden a únor 2010? - Str. 11, odstavec před obr. 2, názvy podniků ne jsou úplně přesné. - Obr. 3 na str. 12 není v příliš dobré kvalitě. - Kap. 2.3.2. na str. 14, věta: „Hlavní toxický účinek kadmia spočívá v narušení činnosti či úplné destrukci samčího a samičího pohlavního ústrojí.“ Jaké rostliny, či živočicha je míněno pohlavní ústrojí? - Na str. 17, kap. 2.3.4., věta: „Formy, v nichž se měď v půdě nachází, jsou z hlediska jejich přístupnosti pro rostliny velmi rozdílné [19].“ Mohlo by být uvedeno množství kovu v mg/l, obdobně i dále. - Kap. 2.4. absorpční pík, použil bych spíše absorpční pás, několikrát se to opakuje. - Obr. 4 na str. 21 a obr. 5 na str. 22 mají nižší kvalitu. - Kap. 2.4.1., věta: „Při návratu do stabilního stavu pak vyzařují elektromagnetické záření, jehož vlnová délka odpovídá energetickému rozdílu mezi excitovaným a normálním stavem daného atomu.“ Použil bych místo normálního stavu základního stavu. - V tab. 8 na str. 28 chybí uvést jednotku u série 1, má tam být 7-10 m/s. - Str. 32, kap. 3.4.3. jsou popsány přípravy kalibračních závislostí. U Pb, Cu a Cr je málo kalibračních bodů. - Str. 34, kap. 3.6.1., jak byla kontrolována správnost funkce pH-metru WTW? - Str. 37, odstavec pod grafem 5, věty: „Hodnoty pH půd se většinou pohybují v neutrální oblasti. Hodnoty pH se ve všech lokalitách pohybuje spíše v mírně kyselé oblasti.“ Chtělo by to nějakou spojovací větu, jinak to postrádá smysl. - U grafu č. 16 bych dal čáru limitního překročení, obdobně u ostatních grafů, z důvodu lepší názornosti. - Na str. 38, 1. věta pod grafem č. 6, je uvedena hodnota 1,31±0,318 mg/kg atd. Špatné zaokrouhlování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33122