KOLIBAČOVÁ, S. Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této diplomové práce bylo pomocí SPME-GC metody identifikovat a kvantifikovat aromaticky aktivní látky ve vybraných odrůdách bezu černého (Albida, Bohatka, Haschberg, Pregarten, Samyl, Sampo a Weinhenstephan) a ve šťávách bezu namíchaných v různých poměrech se šťávou hroznovou. Hroznová šťáva má příjemnou sladkou chuť a může do určité míry korigovat charakteristickou trpkost a kyselost bezové šťávy. Zároveň byla tedy hodnocena chutnost těchto šťáv pomocí senzorické analýzy. Pro senzorické hodnocení byly zvoleny metody hodnocení pomocí stupnice a pořadový test. Práce je součástí rozsáhlejší studie, která bude zaměřena na komplexní charakterizaci plodů bezu a šťávy z plodů bezu. Na získané výsledky hned vzápětí navazují další diplomové práce. Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem, v průběhu práce byla velmi samostatná, správně si plánovala experimenty a organizovala práci. Bez problémů zvládla práci s přístrojovou technikou, přípravu vzorků a standardů, správně vyhodnocovala získané výsledky. Velmi dobře zvládla i metodiku senzorického hodnocení, samostatně si připravovala vzorky, organizovala průběh hodnocení a správně vyhodnocovala získané výsledky. Pracovala systematicky a svědomitě. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury. Studentka získala původní výsledky, které byly publikovány na mezinárodní vědecké konferenci 5th meeting on Chemistry & Life 2011 v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Využívání konzultací při řešení práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ürgeová,, Eva

K predloženej práci mám nasledovné otázky: 1. Pozorovali ste vplyv odrody bazy čiernej na chutnosť získaných ovocných štiav? 2. Ako si autorka práce vysvetľuje prítomnosť etyldekanoátu v šťave s prídavkom 20% hroznovej šťavy (BH 80), ak sa tento nenachádzal ani v jednej zo zložiek tohoto prípravku? (str. 47) 3. Čím je možné vysvetliť zvýšenie koncentrácie alkoholov a kyselín v šťavách v porovnaní s ich obsahom v surových plodoch ? (str. 65)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33123