TOUFAR, P. Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Diplomant předloženou diplomovou prací splnil zadání práce a prokázal schopnost samostatné práce s využitím poznatků získaných během studia. U obhajoby diplomové práce nechť diplomant uvede měřítka účinku brzdové soustavy vozidel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Teoretická část práce je vhodně zaměřena na jízdní dynamiku, zejména problematiku brzdění vozidel, avšak vymezení „parametrů“ a „vlastností“ pneumatik je věnován příliš skromný prostor, ač byl o podrobný rozbor v této oblasti diplomant vedoucím práce neustále žádán (zejména s ohledem na zadání práce).
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Diplomant pro brzdné zkoušky vhodně využil měřicí metodiky s využitím decelerometru XL meter. Naměřené hodnoty při jednotlivých experimentech – brzdných zkouškách vhodně tabelárně uspořádal a popsal, bez uvedení součinitele adheze – mokro / sucho (lze však dopočítat ze zpomalení).
Odborná úroveň diplomové práce E Naměřené hodnoty při jednotlivých experimentech – brzdných zkouškách jsou sice vhodně tabelárně uspořádány, avšak komentáře k následným grafickým závislostem – tj. zpomalení na čase při použití různých pneumatik a různém jejich huštění jsou spíše „povrchní“. Např. důslednějšího komentáře by bylo vhodné použít ke grafům na str. 48 a 49, ze kterých je zjevné dosažené vyšší brzdné zpomalení zejm. při přehuštěných pneumatikách na mokrém v porovnání se suchým povrchem vozovky při přibližně stejných výchozích rychlostech (viz i tab. 5, str. 46; nebo graf na str. 59, ve kterém je mj. uveden chybný průměr ráfku a zkratky jako např. „GY“ nejsou vysvětleny) – na což vedoucí práce upozornil při poslední konzultaci, kterých mj. zejména v počátcích tvorby práce ze strany diplomanta nebylo mnoho.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Zejména přínosným experimentem bylo provedení brzdné zkoušky s jedním dojezdovým kolem nejprve na přední a následně na zadní nápravě vozidla Škoda Felicia s ohledem na zkoumání směrové stability vozidla při brzdění.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C V práci jsou citace uvedeny. Přehled literatury vcelku respektuje ČSN ISO 690.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Práce obsahuje řadu překlepů a nesprávných slovních spojení (např. str. 24, 1.odst. – „bezdušový ventilem“) a nedokončených vět (např. první věta závěru práce). V názvu kapitoly 3.5 mělo být použito místo „zákona“ slovo „vyhlášky“. Formální popis obrázků není jednotný („obr.“ – např. str. 31, „obrázek“ – např. str. 55). Text popisu obrázků i tabulek je hůře čitelný – zřejmě není velikost podle doporučené šablony. Formulace a prezentace výsledků v experimentální části práce je spíše podprůměrná.
Splnění cíle a rozsahu zadání E Diplomant se po dohodě s vedoucím práce, zejména s ohledem na možnosti diplomanta, v experimentální části diplomové práce zaměřil na zkoumání vlivu parametrů a vlastností pneumatik na brzdění vozidel.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Krejčíř, Pavel

Předložená práce splňuje zadání, diplomant při přípravě, organizaci a provádění experimentů prokázal, že je schopen samostatné inženýrské práce. Nedostatkem předložené práce je velké množství tiskových a formulačních chyb a to i v interpretaci literárních podkladů, což svědčí o malé svědomitosti diplomanta při provádění konečné korektury diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D Předložená diplomová práce splňuje zadání s tím, že asi polovina práce (29 stran) obsahuje citace z literárních podkladů a jen 27 stran (z toho 12 stran grafických záznamů) je věnována vlastní práci diplomanta. Jestliže vlastní část práce diplomanta tkví v provedení jízdních (brzdných) zkoušek pneumatik, měla být i citace literárních podkladů více zaměřena právě na jízdní zkoušky pneumatik.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Téma zadaní zahrnuje širokou problematiku a již v zadání měla být zúžena a přesněji definována s přihlédnutím k možnostem diplomanta, zejména pokud práce měla být zaměřena experimentálně. Experimentální ověření vlivu pneumatik na brzdné vlastnosti vozidla diplomant provedl.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Vlastní práce diplomanta spočívala v experimentálním ověřování vlivu určitých vlastností či stavu pneumatik na brzdné vlastnosti vozidla. Metodika provádění tohoto experimentu je obecně známa, diplomant ji správně využil, výsledky experimentu též vhodně v diplomové práci uvedl.
Obtížnost a správnost řešení D Jízdní zkoušky vozidel, tedy i ověřování brzdných vlastností vozidel je z hlediska přípravy a organizace experimentu, výběru vhodné zkušební dráhy, volby vnějších podmínek experimentu, náročné. Lze konstatovat, že výběr zkušební trati, zkušebních vozidel, podmínek experimentu, provedl diplomant správně. Pochybení lze spatřovat v opominutí přesného definování stavu pneumatik využitých při experimentu – pneumatiky továrně nové či již používané a stáří u pneumatik již používaných. Dále atmosférická teplota, teplota zkušební dráhy, vrstva vody na vozovce.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Pro další využití výsledků by bylo experimentální ověřování nutno dále rozšířit o porovnání s vozidlem vybaveným ABS. Určitým nedostatkem pro využití výsledků experimentu je skutečnost, že nebyla měřena délka brzdné stopy a popsán její charakter – šířka a rovnoměrnost zobrazení v šířce stopy.
Odborná jazyková úroveň E Práce trpí určitou vyjadřovací neobratností diplomanta, což se projevuje i v interpretaci literárních podkladů a dále pochybení v používání technických termínů.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E Práce má celou řadu tiskových chyb, chybí často i celá slova, což svědčí o malé svědomitosti diplomanta při závěrečné kontrole práce. K formátování, grafické úpravě textů, tabulek a grafů nelze mít připomínek.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37051