KOBZA, D. Univerzální časovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jiří

Student David Kobza navrhl a realizoval univerzální časovací zařízení s možností nastavení a indikace časového intervalu. Po prostudování problematiky a a po rozboru zadaných požadavků provedl návrh zapojení a realizoval funkční vzorky časovacího zařízení řízené mikroprocesorem Atmega- jak s linkovým, tak i bezdrátovým přenosem dat z řídící do indikační jednotky. Správnost celého návrhu ověřil kontrolou funkce realizovaného vzorku časovacího zařízení. Student se řešení věnoval systematicky a svědomitě. Při řešení prokázal dobré teoretické znalosti z oblasti číslicové techniky. Realizace a oživování funkčního vzorku však bylo poznamenáno jeho malou praktickou zkušeností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Murina, Milan

David Kobza navrhl a realizoval ve své bakalářské práci univerzální časovací zařízení s možností nastavení a indikace časového intervalu do jedné hodiny s rozlišením na jednotky sekund. Autor zařízení navrhl a realizoval jako funkční vzorek pro obě varianty zapojení- jak s linkovým, tak i bezdrátovým přenosem dat z řídící do indikační jednotky. Po rozboru zadaných požadavků provedl návrh zapojení a realizoval funkční vzorky časovacího zařízení řízené mikroprocesorem Atmega. Pro řídící a indikační části časovacího zařízení navrhl a odladil software umožňující snadné ovládání celého časovacího zařízení. Správnost návrhu ověřil kontrolou funkce realizovaného vzorku časovacího zařízení. Předložená práce má vcelku dobrou úroveň kromě nezvykle heslovité a stručné anotace však je nutno autorovi vytknout některé prohřešky zhoršující grafickou úroveň práce (přehození sledu číslování obr.4.2.1-4.2.3, popis obrázků místy zasahující příliš do obrázku. Po stránce jazykové obsahuje práce řadu tiskových chyb (např. str.10,15,19,24..), řada formulací svědčí též o značné nezkušenosti autora s publikační činností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

eVSKP id 22021