KAŇA, L. Měření vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Student zadání bakalářské práce splnil na vysoké úrovni a připravil tak další podklady pro tvorbu nových laboratorních úloh pro předmět "Radioelektronických měření". V úvodu práce student postupně rozebral měření jednotlivých parametrů bipolárních a unipolárních tranzistorů. Na základě toho rozboru a také dle požadavků zadní navrhl co možná nejuniverzálnější měřicí přípravek pro laboratorní měření. Změnou přepínačů lze velmi jednoduše změnit měřenou konfiguraci tranzistoru. Dále pak student navrhl vlastní ovládací programy pro realizaci automatizovaných měření jednotlivých parametrů. Svoji práci zakončil návrhem laboratorní úlohy pro předmět Radioelektronická měření. Díky přístupu studenta a jím odvedené kvalitní práce, tak bude možné v příštím akademickém roce opět rozšířit laboratorní měření na FEKT, VUT v Brně. Student tímto svým přístupem k bakalářské práci prokázal značnou samostatnost a dobré technické myšlení při řešení reálných problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Student v předložené práci provedl důkladný rozbor problematiky měření charakteristik bipolárních i unipolárních tranzistorů, na jehož základě navrhl a realizoval univerzální příprvek pro měření statických charakteristik "libovolného" tranzistoru s použitím počítačem řízeného zdroje a multimetrů. Pro řízení procesu měření sestavil univerzální aplikační rozhraní v prostředí Agilent VEE. Provedl a v textové části práce prezentoval několik ukázkových měření a sestavil laboratorní úlohu. Text práce je logicky členěn s minimem gramatických a občasnými terminologickými chybami. Celkově je práce na velmi dobré úrovni, výtku lze mít k popisu os v grafickém vyjádření naměřených charakteristik a v práci postrádám zhodnocení chyb měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22015