HÝL, M. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Výborná bakalářská práce jak v koncepčním, tak i v provozním a architektonickém řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Michal přistupoval k práci na bakalářském projektu velmi zodpovědně, samostatně, celkově profesionálně.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Projekt je zpracován svědomitě a dostatečně dokumentuje autorův záměr. Zvenčí jsou nástupy do objektu a všechny funkce dobře čitelné, ale jednodušší dispoziční řešení parteru by projektu prospělo. Oceňuji velmi zdařilé vizualizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Uzavření bloku, návaznost na sousední objekty, gradace nároží a výškové členění hmot jsou velmi zdařilé. Nástupy i vjezd do objektu a řešení parteru jsou na první pohled jasné a čitelné.
Architektonické řešení A Je největší devizou projektu. Šťastná volba objemového konceptu je podpořena čistou formou členění okenních otvorů a lodžií, navíc umocněno jemnějším rastrem režného zdiva. Zajímavým akcentem je hra barevného zasklení sešikmených lodžií.
Provozní řešení B Pozitivní je snaha mít vše podstatné pro život, práci a relax studenta pod jednou střechou. Tato snaha si však vybrala daň ve složitější dispozici parteru. Sociální zázemí restaurace je na výšku 6m, také výška garáží 1.39 viz řez A-A´je nadbytečná. Sklad nábytku a dílna 2.04 má vstup z mezipodesty bez napojení na výtah. Předprostor nákladního výtahu neodpovídá hloubce výtahu 4.09 až 6.09, což je ale řešitelné zmenšením kuchyňky – viz následující podlaží – 7.09. Ve výkresech půdorysů nejsou výškové kóty, chybí výstupní čáry u rampy a schodišť na terasu. Kuchyně a její zázemí je kapacitně dostačující a provozně funguje. K diskusi je prostorový komfort pro posezení na chodbách a způsob jeho využití.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční systém odpovídá funkci. Místy nenavazují instalační šachty z místností 7.03 na 6.02 na 5.03 na 4.02, což je daň za rozmanitost půdorysů každého podlaží.
Formální úroveň A Práce je přehledná a graficky velmi dobrá. Nejsilnější stránkou jsou pohledy a zejména vizualizace. Snaha o současný výraz při použití režného zdiva je zdařilá.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39697