BANČÁKOVÁ, A. Vliv detergentů na aktivitu, tepelnou stabilitu a agregaci imobilizovaných lipáz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanová, Soňa

Studentka Bc.Anna Bančáková se ve své závěrečné práci zabývala aktuální a zajímavou problematikou imobilizací enzymů na uhlíkatý nosič v přítomnosti detergentů. Studentka přistupovala k plnění zadání práce zodpovědně a se zájmem. Kvalita výsledků je na velmi dobré úrovni a jejich měření i zpracování svědčí o potenciálu studentky pro výzkumnou činnost. Hodnotím ji tedy Výborně (A) a přeji mnoho úspěchů a zúročení zkušeností v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Voběrková, Stanislava

Předkládaná práce studentky Anny Bančákové se zabývá vlivem přítomnosti detergentů jmenovitě Tweenu na aktivitu volného a imobilizovaného komerčního enzymu Rhizopus arrhizus. Pro imobilizaci byl použit v poslední době velmi populární nosič grafen oxid. Práce je logicky členěná a přehledná s minimem překlepů a chyb. Literární rešerše je zpracovaná velmi kvalitně na základě velkého množství literárních pramenů, které jsou vesměs z poslední doby. Studentka tak prokázala znalost práce s různými databázemi a orientaci v dané problematice. Rešerše obsahuje také velké množství přehledných a ručně malovaných schémat, které názorně ilustrují danou problematiku. Závěry jsou jasně a výstižně formulované. Dotazy a připomínky: 1. Aktivitu volného enzymu (9.9 U/mg) jste převzala od výrobce nebo určila sama. 2. Velmi nejasný je graf 23, kde studentka uvádí že“ activity coupling yield“ za přítomnosti Tween 20 dosahuje hodnoty 113 %, nicméně z grafu je jasně vidět, že hodnota je až kolem 150 %. Prosím o vysvětlení. 3. V grafu 25 je v popisu uvedeno, že je zde dokumentován vliv doby imobilizace na „coupling“ and“ immobilization yield“, nicméně v grafu je pouze „immobilization yield“. 4. Jak dlouho jste inkubovala imobilizovaný enzym s pufrem při stanovení tepelné stability? V experimentální části máte uvedeno 30 min, ale ve výsledcích máte 1 hodinu. Co je tedy správně?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72448