WURSTOVÁ, A. Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Agáta Wurstová se ve své práci zabývala studiem biodegradability polyhydroxyalkanoátů. Experimenty byly prováděny jednak s čistými kulturami bakterií, kvasinek i plísní a v rámci diplomové práce byl také zaveden standardní kompostovací test pro stanovení biodegradability materiálu. Ke své práci přistupovala studentka aktivně a samostatně. V průběhu práce zvládla celou řadu instrumentálních metod (stanovení enzymové aktivity, PAGE-SDS atd.), prokázala také schopnost plánování a realizace dlouhodobých experimentů a také vyhodnocení a interpretace jejich výsledků. Teoretická část diplomové práce je dobře zpracována, autorka využila celou řadu (především zahraničních) literárních zdrojů, které správně a úplně cituje. Výsledkovou část práce částečně degraduje řada stylistických, gramatických, typografických a také terminologických chyb. Ty se však dají vysvětlit multidisciplinární povahou práce. Nicméně výsledky jsou přehledně presentovány formou tabulek, grafů případně fotografií a patřičně (někdy snad až příliš podrobně) diskutovány. Nakonec jsou výsledky shrnuty v přehledně a jasně podaných závěrech. Na výsledky této diplomové práce pak jistě naváží další studenti, pozitivně lze hodnotit především zavedení standardního bioderadačního testu. Diplomatka splnila zadání své diplomové práce a vzhledem k odvedené experimentální práci i přes jistou stylistickou neobratnost doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Diplomová práce Agáty Wurstové je z hlediska formálního provedení plná chyb jazykových, gramatických i typografických. Výčet chyb není možné pro velký rozsah uvést do posudku, studentce byl proto předložen dokument s poznámkami. Práce je velmi rozsáhlá z hlediska provedené rešerše tak i experimentální práce. Využívá spoustu metod biochemických, analytických i fyzikálně chemických. V několika případech studentka nezvolila správnou terminologii, proto uvádím některé dotazy k obhajobě. Výsledková část byla psána velmi podrobně až zbytečně rozsáhle. Vhodná optimalizace struktury této kapitoly by ji učinila mnohem přehlednější. Výsledky zejména z části degradace v prostředí kompostu hodnotím jako velmi přínosné. Je třeba také ocenit, že se práce zabývá normovanými zkouškami biodegradability, se kterými pracoviště nemělo doposud zkušenosti. Výsledky z této oblasti budou inspirací pro další studenty i vědeckou práci v problematice biodegradability materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72653