KLINKOVÁ, L. Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

doc.Ing.Martin Mandl, CSc.

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

doc.RNDr.Petr Zbořil, CSc.

Práce má přiměřený rozsah a dostatek dobře interpretovaných experimentálních výsledků. Je pečlivě zpracována (několik formálních chyb úroveň nesnižuje). V podstatě jde o 2 odlišné problémy, diplomantka je zvládla velmi dobře. Náměty pro diskuzi: Použitý vektor souvisí s extracelulární expresí - str. 13. Znamená to, že jiný vektor by umožnil pouze intracelulární expresi? Jak ovlivní klonovací vektor způsob exprese? Str. 16 - mutace - polární Leu - nepolární Val, nepolární Leu - hydrofobní Phe. Upřesněte v diskuzi co tím myslíte. Str. 28 - 3.1.4 - pojem fermentace zavádějící, lépe bylo zůstat u kultivace - proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72694