PITAŠ, M. Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

Pro zpracování metodiky ztráty zisku ("ušlý zisk)dopravce po nezaviněné nehodě zcela chybí metodika sjednocující postup znalců při řešení výše škody.DP je prvním materiálem, který řeší přepravu osob autobusy nad 30 míst. Nákladní doprava bude řešena v následných DP a ve výzkumné činnosti ústavu. DP zcela napnila stanovené cíle po věcné i odborné stránce a je plně využitelná pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce (DP) je součástí připravované metodiky pro potřeby znalců- stanovení"ušlého zisku" dopravce po nezaviněné nehodě.Doposud nebyl takový materiál zpracován.Diplomant v DP splnil stanovený rozsah zadání i vytčený cíl.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomant využil poznatky získané studiem na magisterském i bakalářkém stupni studia a prokázal, že problematice rozumí a umí získané poznatky plně využít ke zpracování zadaného úkolu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Použité metody zpracování DP zcela odpovídají postupům odborných a výzkumných organizací v oboru.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň plně vyhovuje požadavkům stanoveného cíle.
Přínos pro praktické i teoretické využití A DP je využitelná pro praktické i teoretické využití při zpracování metodiky pro znalce při řešení škod po nehodách.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Uvedena literatura byla využita pro volbu metodických postupů, citace jsou označeny v souladu s normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Zpracování DP je přehledné, texty i grafy srozumitelné a plně vypovídající.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Patzelt, Robert

Diplomová práce navrhuje řešení uplatnění ušlého zisku co nejpřehlednější a nejspravedlivější formou pro pojišťovny. Hodnotím práci jako zdařilou a bylo by vhodné se tímto tématem zabývat i v jiných diplomových popř. disertačních pracích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37191