MAHDALOVÁ, M. Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Hlavním záměrem této diplomové práce bylo zjistit, zda má šlechtění proti tzv. strupovitosti vliv na senzorickou kvalitu jablek. Strupovitost je jedna z nejnebezpečnějších chorob jabloní postihující listy, plody i květy. Typický je výskyt zelenočerných skvrn, plody se deformují, praskají, nedorůstají do normální velikosti a nedosahují plných chuťových kvalit. Onemocnění je způsobeno mikroskopickou houbou Venturia inaequalis. Nejefektivnější ochranou je pěstování tolerantních a rezistentních odrůd. Práce byla vypracována ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích, kteří poskytli vzorky pro analýzu, celkem 24 genotypů jablek speciálně šlechtěných proti strupovitosti. V rámci experimentální části byly vzorky senzoricky hodnoceny pomocí kategorových ordinálních stupnic a profilového testu, zároveň byl sledován související obsah tzv. aromaticky aktivních látek jablek metodou SPME-GC-FID. Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem, pracovala pečlivě a svědomitě. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Bez problémů zvládla práci s instrumentální technikou, velmi dobře zvládla i metodiku senzorického hodnocení, samostatně si připravovala vzorky, organizovala průběh hodnocení a správně vyhodnocovala získané výsledky. Práce ji natolik zaujala, že se rozhodla pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu, kde využije osvojené metodické postupy a dále prohloubí své znalosti. Výsledky práce jsou výborným způsobem zpracovány a diskutovány. Celkovým výstupem je zajímavá studie s originálními výsledky, které se připravují pro publikování ve vhodném odborném periodiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trachtová, Štěpánka

Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek. V rámci práce studentka teoreticky zpracovala problematiku výzkumu a šlechtění jednotlivých odrůd jablek v českých zemích. Především však předložila literární přehled o obsahu aromaticky aktivních látek v jablkách a zároveň v krátkosti také představila metody, které byly použity v experimentální části práce. V samotné experimentální části práce, byl ve 24 genotypech a odrůdách jablek získaných z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o., sledován obsah aromaticky aktivních látek a bylo provedeno jejich senzorické hodnocení. V rámci sledování obsahu aromaticky aktivních látek bylo ve vzorcích identifikováno 60 různých látek ze zhruba 300 různých sloučenin, které, jak uvádí autorka práce, tvoří aroma jablek. Detekce byla provedena metodou mikro extrakce tuhou fází v kombinaci s plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem (SPMA-GC-FID). Získané výsledky byly vyhodnoceny v závislosti na provedeném senzorickém hodnocení vzorků (podle hedonické ordinární stupnice a profilového testu). Jedním z cílů provedeného stanovení a hodnocení bylo sledování změny senzorických vlastností odrůd rezistentních k tzv. strupovitosti jabloní, která je jednou z nejnebezpečnějších chorob jablonní postihující listy, květy i samotné plody. V závěru práce autorka shrnuje výsledky stanovení aromaticky aktivních látek a senzorického hodnocení. Na základě získaných výsledků autorka uvádí, že se speciálně vyšlechtěné odrůdy výrazně nelišily od standardu, kterým byla zvolena odrůda Golden Delicious, a to jak v rámci obsahu aromaticky aktivních, tak i výsledků senzorické analýzy. Práce obsahuje velké množství původních dat, které jsou přehledně zpracovány v tabulkách a následně znázorněny graficky a to včetně záznamu chromatogramů uvedených v příloze. Graficky byly zpracovány také výsledky senzorické analýzy, což velmi přispívá k čitelnosti a přehlednosti práce. Autorka ve své práci čerpala ze 72 literárních zdrojů a to jak zahraničních, tak i tuzemských. Vzhledem k řešené problematice, byla aktuálnost těchto zdrojů přiměřená. Všechny literární zdroje autorka úplně a správně citovala a jsou uvedeny v závěru práce. Po odborné i stylistické stránce je práce zpracována na velmi vysoké úrovni. Rozvržení i formálnímu zpracování práce není co vytknout. Připomínku bych měla pouze k několika termínům použitým v textu, které by si zasloužily více pozornosti, čímž by ještě stouplo porozumění textu. Jedná se například o termín polygenní odolnost, zelené aroma, apod. Drobný překlep jsem zaznamenala pouze v závěru práce na str. 83. Poznámku bych měla také k používání zkratek, kdy autorka často v textu zkratku používá dříve, než vysvětlí, co znamená. To lze ale částečně řešit přiloženým seznamem zkratek v závěru práce. Závěrem lze říci, že předkládaná práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Po formální ani odborné stránce není autorce téměř co vytknout. Výsledky jsou zpracovány přehledně, jsou řádně oddiskutovány a stručně shrnuty v závěru práce. Práci proto hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67577