VLČEK, M. Integrace měření do CNC obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student pracoval velmi svědomitě a jeho pracovní zájem i způsob řešení zadaného tématu považuji za vynikající. Práce je přínosná pro další teoretické i praktické studie a je přímo provázána na praxi realizovanou spoluprací čtyř subjektů. Výhradu mám pouze ke kapitole č. 7, která je kompletně založena na textu jednoho jediného citovaného autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Diplomová práce podrobně předkládá zadané téma měření v CNC obrábění. Představení měřicích pomůcek a přístrojů je velmi detailní, rovněž tak vlastní návrhy testů včetně zhodnocení. Z celkového přístupu autora je znát nadšení a zájem o řešenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29127