WOLFSHÖRNDL, R. Malá testovací teplotní komora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem práce byl rozbor a návrh malé teplotní testovací komory. Jako základní prvek pro vytápění a chlazení byla zvolena Peltierova baterie. Diplomant pracoval na zadaném tématu intenzivně a systematicky. Pravidelně předkládal dílčí řešení a problematiku konzultoval i když byl studentem distanční formy. V úvodní části práce se zaměřil na principy aplikace Peltierových článků v topícím/chladícím systému. Pro mechanické řešení zvolil vyřazenou autoledničku s dostatečnou tepelnou izolací mezi vnitřním a vnějším prostorem. Řídicí jednotka je umístěna v nezávislé přístrojové skříně z důvodu omezení působení ztrátového tepla na vlastní testovací komoru. Pro napájení systému se používá externí výkonový napájecí zdroj. Diplomant navrh kompletní elektronické zapojení všech subsytémů komory včetně řídicí systému s mikrokontrolérem a ethernetovým rozhraním. Všechny části úspěšně realizoval a oživil a sestavil velmi intuitivní ovládací aplikaci pro PC. Výsledkem práce studenta je velmi zdařilá realizace, která sice nedosahuje parametrů profesionálních systémů, avšak nabízí možnost základních teplotních testů až do teplot okolo 10° C. Horní limit je pak přibližně 60°C. Pro řadu testů je to dostatečné. Vlastní textová část práce je dobře členěná, srozumitelná s bez překlepů a stylistických chyb. Oceňuji aktivní systematický přístup studenta a schopnost samostatné tvůrčí práce. Student prokázal, že je schopen samostatně a systémově navrhnout i složitější elektronický systém včetně jeho praktické realizace, programování mikrokontrolérů a sestavení aplikačního programu pro PC.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Punčochář, Josef

Diplomová práce splnila všechny body zadání. Jedná se o složitý multidisciplinární problém. A to jak v oblasti samotné elektroniky (elektrotechniky), tak i v oblasti tepelné techniky. Diplomant sám upřesnil některé požadavky a provedl celou řadu náročných a logicky navazujících úvah, které zdůvodňují jeho přístup k řešení. Problémy s řízením H – mostu elegantně řeší pomocí optočlenů. Za základ komory použil autoledničku. Výsledné zařízení vybavil potřebnou řídicí technikou a z výsledků měření vyvodil přiměřené závěry. Z předložené práce jsem však nedokázal přesně určit podmínky měření - byl v komoře nějaký „ztrátový“ výkon? Uspořádání celé práce je logické, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují; úvod je přiměřený. Není však vhodné používat formulace typu – „ze zdroje 15 Vss“, jedná se o zdroj ss napětí 15 V. Jednotka Vss neexistuje. Přehlednost práce usnadňuje i uvedené blokové schéma zařízení. Grafická úroveň práce je dobrá. Z jazykového hlediska se vyskytují některé neobratnosti typu – „nastavení třech procesů“ (str.41) – celková srozumitelnost textu je ovšem dobrá. Seznam použité literatury je dostatečný, v textu jsou uváděny patřičné odkazy. Seznam zkratek je neuspořádaný. Práci považuji za velmi zdařilou, i když diplomant nedosáhl předpokládaných parametrů komory. Zde by zřejmě potřeboval úzkou spolupráci se specialistou (specializovaným pracovištěm) z oblasti tepelné techniky.

Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 76934