SOUKUPOVÁ, V. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Požadavek na samostatnou bakalářskou práci s názvem NOVÉ NA STARÉ byl v případě studentky Vladimíry Soukupové splněn. Při pravidelných konzultacích s vedoucím práce byly řešeny připomínky ke konceptu navrhovaného objektu i problematika dispozic a konstrukcí. Autorka v průběhu práce zpřesňovala vlastní architektonickou představu o koncepčním řešení zadaného úkolu a vycházela správně z urbanistického a architektonického kontextu místa a především z požadavků na dispoziční i funkční řešení navrhovaného objektu. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora. Výrazný osobnostní rys studentky se projevoval v důsledném hledání variant řešení, která by vyhovovala kontextu místa i autorčině představě o architektuře objektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje předmět zadání bakalářské práce, kterým byl požadavek na zastavění pozemku na nároží ulic Bratislavská a Stará. Navržený objekt splňují požadavky na polyfunkční městský dům s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality Součástí návrhu je i vyřešení nově vymezeného veřejného prostoru a napojení na stávající objekty. Cílem autorčina konceptu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu umístění veřejného prostoru. Při návrhu autorka vycházela z klasické historické blokové zástavby, aby doplnila nárožní proluku. Jedná se o jednotnou hmotu, která je doplněna volným vnitroblokem. Stavba tak plynule navazuje na okolní domy a to jak svou výškou, tak fasádami, které v jejím případě částečně ustupují z uliční fronty a vytvářejí zákoutí, mimo osy a hlavní trasy chodců. Velice důležitou roli hraje nároží. Cílem bylo vytvořit z něj dominantu, jež bude aspoň částečně konkurovat historickým nárožím sousedních budov. Hlavní vizuální prvek nároží tvoří trojúhelníková nakloněná stěna, vypínající se nad hlavami kolemjdoucích. Kombinace surového betonu a velkých prosklených ploch s reflexním efektem vzniká zrcadlení, jež odráží krásu okolních domů. Velkoryse prosklený parter umožňuje transparentnost objektu a vytváří dokonalé propojení exteriéru s prostorem vnitrobloku. Architektonický výraz objektu vychází z konstrukčního řešení a v plné míře zohledňuje konstrukční detaily fasády. Není formálně dramatický spíše inklinuje k minimalistickým snahám současné architektury. Svými proporcemi, velikostí i měřítkem odpovídá objekt kontextu místa i řešené situaci. Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Požadavek na samostatnou bakalářskou práci s názvem NOVÉ NA STARÉ byl v případě studentky Vladimíry Soukupové splněn.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Guzdek, Adam

Institucionální vzhled zvolené fasády nenapovídá přítomnosti bytového domu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka doplňuje nároží křižovatky, avšak záměrným zvýrazněním ostrého úhlu nenavazuje na sousední historickou zástavbu. Západní křídlo, které je jednostranně orientované do vnitrobloku, má příliš velkou šířku na to, aby bylo dostatečně prosvětlené a osluněné.
Architektonické řešení D Architektonické řešení je zcela formální a výraz prosklené fasády neodpovídá bytovému domu ale spíše státnímu úřadu či instituci. Fasáda nerespektuje vnitřní uspořádání domu – umístění koupelen, wc a dalšího příslušenství. Určitá míra pravdivosti by návrhu zcela jistě prospěla
Provozní řešení D Zajímavé řešení uspořádání dvou ramp podzemního parkování umožňuje zajistit dostatečné množství parkovacích stání. Vnitroblok je v předložené dokumentaci vyřešen geometrickým členěním, které vychází ze samotného konceptu, je zpřístupněn dvěma pasážemi a stává se tak veřejným prostorem. Návrh se potýká s nehospodárným řešením vnitřních komunikací (velké prostory u výtahů, chodba široká 5m a dlouhá 35m). Těmto velkoryse pojatým společným prostorům neodpovídá komfort a dispozice jednotlivých bytů. Formálnost a typizace fasády nutila autorku dodržet prosklené plochy v objektu vjezdu do garáží. Byt v západním křídle ve vyšším podlaží se okenními otvory otevírá na cizí pozemek.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení odpovídá potřebám tvaru a provozu v objektu. V nárožní kavárně je však díky zkosenému nároží velké množství sloupů, které celý prostor chaotizují. Zcela neekonomické je návrh sádrokartonového podhledu v garážích.
Formální úroveň B Předložena dokumentace je na kvalitní úrovni. Ve výkresech však zcela chybí legenda s plošnou výměrou jednotlivých prostorů a návaznost půdorysů na sousední objekty. V zobrazení řezu B by bylo vhodnější řez vést přes světlík s pohledem na pavlače. Autorka v textech používá výraz „patro“ na místo odborného „podlaží“. Grafické zpracování jednotlivých listů je velice zdařilé, zvláště pak energetické schéma.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 72973