BARTOŠ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Práce Karla Bartoše odráží vlastní prožitou zkušenost v konkrétní situaci zadané lokality. Autor v analytické části prostřednictvím vzpomínek své babičky představuje unikátní reflexi lidského života v těsném sousedství řešené parcely. Jedinečné informace, doplněné o podrobný rozbor struktury okolní zástavby, jsou následně uplatněny v konceptu autorova návrhu. S jasnou představou o konkrétní funkci historických vrstvených vnitrobloků i kontextu v rámci ulice, prověřeném reálným životem, Bartoš navrhuje trojici objemů, provázaných komponovanou parkovou úpravou. Záměrná civilnost vnějšího výrazu odráží autorovu schopnost řešení architektonické úlohy v plně její šíři.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný s velkou mírou osobního nasazení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B 17 Autor přichází s konceptem rozvolněné zástavby s v podstatě solitérními budovami. Umístění těchto budov respektuje uliční čáry, mají ambici dotvořit nároží proluky a vytvořit nový veřejný prostor „náměstí“. Nejsem si ovšem jist, jestli pouhé respektování uličních čar v tomto případě definuje ulici a náměstí, spíše se jedná o jeden prostor s vsazenou budovou. V návrhu tak postrádám soukromé nebo polosoukromé prostory. Štít sousední budovy na ulici Stará zůstává odhalen.
Architektonické řešení A 19 Architektonický výraz budov je příjemně civilní, členění fasád okenními otvory a balkony respektuje měřítko okolních budov. Rozdělením do tří samostatných budov je pravděpodobně dodrženo i měřítko celku, byť v dokumentaci bohužel chybí vizualizace, která by toto dokládala. Autor vytvořil příjemný veřejný prostor „náměstí“ a parku.
Provozní řešení B 17 Základní funkční rozvržení je jednoduché (obchody v parteru, byty od 2.NP výše), tedy bez provozních komplikací. U některých bytů je dle mého názoru nevhodná vazba mezi ložnicemi a koupelnou přes obytný prostor bytu. Místnosti číslo x.10, x.68 a x.38 mají poměrně hlubokou dispozici s pracovnou v neosvětlené části.
Technicko konstrukční řešení A 18 Zvolený konstrukční systém je adekvátní danému účelu. Pro bydlení je podle mého názoru neekonomický modul 8100 mm. V konstrukčním detailu jsou tepelné mosty v místě rolet a nedostatečná se jeví tloušťka tepelné izolace izonosníků u balkonů.
Formální úroveň A 19 Dokumentace je zpracovaná na vysoké úrovni a přehledně. Přínosné je uvedení vzpomínek paní Věry Bartošové, dlouholeté obyvatelky sousedního domu. Oceňuji uvedení analýz, jedná se ovšem pouze o analýzy okolních vnitrobloků, které tvoří více jak 50% předložené dokumentace. Postrádám vazbu těchto analýz na samotný návrh.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 73014