HLAVIČKOVÁ, A. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Úvodní obavy vedoucího práce studentka v průběhu semestru rozptýlila a odvedla dobrou práci, která by si sice zasloužila ještě více hledání, zejména pokud se týká analytické fáze, fasád a také větší snahu v získávání technických informací, která ale přesto obsahuje potenciál, který by se mohl pílí a snahou časem rozvinout. Práce má rovněž velké rezervy ve ztvárnění venkovních prostorů. Otázka k obhajobě - jak funguje "magnetismus" zmíněný v koncepci projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala průběžně, na připomínky vedoucího práce reagovala nakonec i aktivně, problémy se snažila řešit.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Klein, Pavel

Celkový dojem z předložené práce dobrý. Kladně hodnotím urbanistické a architektonické řešení projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Návrh dle předložených vizualizací velkoryse vytváří prostor náměstí a doplňuje chybějící veřejný prostor v lokalitě. Vzhledem k jednosměrnému provozu v řešeném území a nové provozní zátěži díky navrženým podzemním garážím je těžce realizovatelný automobilový provoz na veřejném prostoru typu pěší zóna. Část městského mobiliáře a zeleně zasahuje do ul. Stará.
Architektonické řešení B Velikost jednotlivých objektů, velikost a člení oken, převýšený parter navazující na objekt na ul. Bratislavská, plastické zastínění oken působí přirozeně a vhodně v daném kontextu.
Provozní řešení C Funkční využití objektů je tradiční. Přínosné je obohacení daného využití o hostel. Velikost jednotlivých bytů je nadstandartní. Otázkou je zda v této lokalitě najdou své kupce. V půdorysech chybí dveře do výtahů, obslužné chodby a pavlače jsou zbytečně velké. V předložené práci není dostatečně rozpracován návrh pobytového vnitrobloku.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukčně je objekt řešen jako ŽB skelet. Návrh nášlapné vrstvy podlah z dřevěných vlysů je v rozporu s ekonomií provozu podlahového vytápění.
Formální úroveň B Celkový projev autora je na dobré úrovni. Autorka by měla předem zvážit adjustaci výkresů v souvislosti s umístěním popisu; rozpisky, velikosti písma a legend.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 72976