PETRŮ, D. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Studentka navrhla zajímavý koncept dvou hmot, které svírají několik dvorů s gradujícím stupněm soukromí směrem od vytvořeného náměstí do vnitrobloku. Tento koncept se jí podařilo v průběhu práce udržet a vhodně vyřešit provozní vazby, konstrukční řešení i grafickou stránku práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka pracovala od počátku se zájmem a systematicky.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Velmi citlivý, promyšlený návrh snažící se nejen brát – těžit z genia loci místa, ale také dávat, přinášet pozitivní impulsy do celé lokality a jejího okolí s výrazným motivem principu gradace a vrstvení (prostorů, funkcí, provozů) a hierarchie. Přes výše uvedené dílčí výhrady předloženou bakalářskou práci považuji za velmi kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Dvě rovnoběžná křídla kolmá k ulici Bratislavská mezi sebou svírají gradující trojici exteriérových prostorů – od intimní zahrady po zcela veřejnou piazzettu (i když střední, poloveřejný dvorek je ve skutečnosti pouhou uličkou...) Hranice jsou vytvářeny příčnými, propojujícími křídly, která dávají další rozměr koncepčnímu záměru komunikace, jako impulsu pro změny v lokalitě.
Architektonické řešení A Velmi kultivované a elegantní, vyvážená podoba domů a měřítko členění průčelí je velmi silnou stránkou návrhu
Provozní řešení C Provozní řešení je přehledné a čisté, bezkolizní v částech komunitního centra. Dle mého názoru ale trpí stísněností dlouhých traktů, což se ve velké míře projevuje v obytných podlažích objektů (téměř nekonečně dlouhé, přirozeně neosvětlené chodby, stísněné kuch. kouty...). Vhodné není ani umístění výtahu v sousedství pobytových místností (obývací pokoje, ložnice)Také vzhledem k orientaci pozemku vůči světovým stranám bude problematické zajistit potřebné normové proslunění bytů.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konstrukční řešení odpovídá potřebám, charakteru a tvaru objektů.
Formální úroveň A Vysoce kultivovaná práce, profesionální v grafickém zpracování – dokumentace je čitelná, přehledná a přesvědčivě dokládá názor autora na navrhované objekty.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 72940