VEJVODOVÁ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Studentka navrhla zajímavý koncept labyrintu různých dvorků propojených pavlačemi s hlavním cílem vytvořit komunitní bydlení. Tento koncept se jí podařilo udržet i v architektonickém a konstrukčním řešení návrhu, i když jistě vyvolá řadu otázek. Bohužel je pro tento koncept zadaná parcela poměrně těsná, což se projevuje na provozním řešení v extrémně úzkých hmotách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka pracovala od počátku se zájmem a systematicky, avšak podcenila výkon v samotném závěru práce, což se projevilo na některých nedostatcích formálního provedení práce.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mléčka, Jan

Celkově práci Kláry Vejvodové i přes několik ironických popíchnutí vnímám positivně. V kontextu ostatních zpracovaných prací letošního bakalářského projektu vyniká schopnosti kritického kreativního myšlení aplikovaného do podoby sociálního experimentu v adekvátním architektonickém výrazu za užití posledních technologických výdobytků ve stavebnictví. Práci hodnotím pro její výjimečnost a navrhuji hodnocení A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Labyrint světa a lusthaus srdce Kláry Vejvodové, podobně jako Komenského předobraz světa-města, prokazuje autorčinu schopnost vnímat jedinečná specifika lidské existence nejen v tradiční poloze architektonické úlohy, ale především v plnosti prožívaného prostoru individuálním osudem. Pestrost charakterů v uspořádaných či neuspořádaných náklonostech, konkretizovaná do podoby vzájemně provázaných vnitřních dvorů, přímo odráží aktuální realitu místa ve snaze o její uchování. Úvaha o výsledném urbanistickém řešení v předložené práci začíná daleko za hranicí řešené parcely. Parkující automobily, vytvářející bariéru plnohodnotnému využití prostoru ulice, jsou vymístěny do nově uvažovaných parkovacích domů, vyplňujících množství aktuálně nevyužívaných - a pro lokalitu typických - proluk. Takto upravená komunikace se může v idealistickém pojetí práce stát možným dalším lineárním "dvorkem", místem setkání.
Architektonické řešení A Zamýšlenou sestavu poloveřejných dvorů Vejvodová vymezuje racionálním rastrem výsledného objemu s důrazem na maximální transparetnost/translucenci jednotlivých segmentů. Proklamovaná touha po různorodosti obyvatel, životů i činností je zde konfrontována s efektním unifikovaným systémem ortogonální ocelové konstrukce s vloženými buňkami požadované funkce. Celoplošné prosklení ve své průhlednosti/průsvitnosti reaguje na přirozenou potřebu soukromí, je však podobně jako u tradičních stavebních postupu pevně dáno. Vyškově uniformní zástavba tak dosahuje zamýšlené pestrosti vnitřních prostoru výhradně na úrovni dispozic, kde násobky základního modulu jsou přiřazovány jednotlivým funkcím.
Provozní řešení B Vnitřní poloveřejné dvory jsou na úrovni parteru doplněny řemeslnými dílnami, tyto obsazují i značnou část uličního parteru s nezbytným "venkovním" barem. Samotný provoz dílen v úzkých akustických komínech vnitřních atrií /kovářská dílna/ či v těsném sousedství společenských ploch /např. jeviště - truhlářská dílna/spolu se zásobováním a plošnými/technickými nároky základní výroby vnáší do celkového konceptu žádoucí prvek napětí. Vlastní dispoziční řešení převažující funkce bydlení začíná na extrémní šířce 2,1 m zavěšených studentských buněk a s přibývajícími plošnými požadavky následně modulárně narůstá. U většiny bytů se i přes to můžeme setkat s lineárním řazením obytných prostor s průchozími místnostmi.
Technicko konstrukční řešení B Návrh kombinuje železobetonový (monolitický?) skelet v podzemní s ocelovými rámy v nadzemní části. Střídání čtyř ročních období a s ním spojených výkyvů teplot podporuje důraz na maximální využití společných ploch stinných dvoru či vyhřátých okolních náleven.
Formální úroveň A Formální úroveň práce je na vysoké úrovni a nese charakteristický autorčin rukopis. Důraz na výsledný graficky efekt tak vyžaduje hluboké soustředění.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 72942