VAŠUT, Š. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Štěpán Vašut ve svém návrhu reflektuje názorovou proměnu městského bydlení tradiční blokové zástavby i volných urbanistických přístupů architektonické avantgardy. Výsledná racionální kompozice dotváří uliční frontu Staré, potřebně definuje chybějící předprostor před divadlem Radost a dvojice zklidněných vnitřních dvorů poskytuje potřebný intimní rozměr individuálnímu bydlení. Kultivovaný celkový výraz objektů odpovídá obecnému vnímání nadčasového bydlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Zodpovědný s potřebnou mírou samostatnosti
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C 14 Autor zcela uzavírá blok a se snaží o zajímavé rozšíření veřejného prostoru ulice Bratislavská bez snahy o vytvoření náměstí prolomením hmoty a jejím ustoupením, ale návaznost na sousední slepý štít je dle mého názoru nevhodná. Vnitroblok je vloženým objektem rozdělen na dva dvory přibližně stejné funkce a řešení. Jeden z nich je oživen vložením společenské místnosti, která slouží pravděpodobně pro byty.
Architektonické řešení C 14 Měřítko a architektonický výraz navrženého objektu je dle mého názoru vhodné spíš do Zlína než na Bratislavskou ulici v Brně. Tento dojem je podtržen i sjednocováním oken bytů do větších celků.
Provozní řešení B 16 Celkové provozní řešení je bezkolizní. Jednotlivé byty jsou řešeny funkčně, u bytu D je kuchyně i obývací pokoj průchozí. Nedostatky jsou v požárně bezpečnostním řešení pavlačí.
Technicko konstrukční řešení B 17 Konstrukční systém je zvolen adekvátně k účelu stavby. Použití milánské stěny z vodostavebného betonu pro jedno podzemní podlaží se jeví jako neekonomické. V konstrukčním detailu chybí přerušení tepelného mostu u atiky.
Formální úroveň A 18 Odevzdaná dokumentace je úplná a na velmi dobré grafické úrovni. Přehlednost snižuje použitý způsob legend půdorysů. Z dokumentace není zjevný účel prázdných prostor u některých bytů (např. typ H).
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 73019