DULÍKOVÁ, A. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Anna Dulíková od začátku samostatně pracovala na zadání, velmi záhy si vytvořila jednoduchý, ale silný koncept. Silnou stránkou jejího návrhu je vytvoření veřejného prostranství, které svým měřítkem i měřítkem a objemem nově navržených staveb velmi vhodně dotváří dané místo. Tomu napomáhá i střízlivý architektonický výraz, stejně jako volba funkční náplně, zahrnující především dobře zvládnuté menší byty, dopněné o komerční parter a drobné sportovní aktivity, jednoduché ztvárnění veřejného prostoru i klidového vnitrobloku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 aktivní, zodpovědná, samostatná
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Joura, Ivo

Soudobý výraz objektu se zajímavými prvky (linie parteru, kombinace typů fasád etc.) působí velmi sympaticky, vč. náhledů interiérů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - vložení piazzety je přístup správný, nikoliv jediný možný – chybí mně zdůvodnění zvoleného přístupu
Architektonické řešení B - kontrast “plynoucího” parteru oproti masivním hmotám obytných částí, spolu s lapidárně působícími fasádami vytváří sympatický dojem celého objektu (snad jen formát oken obytných částí je narozdíl od ostatních prvků málo invenční) - tělocvična jako doplňující funkce bytového domu pro mladé lidi velmi osvěžující prvek (toto je podpořeno i zdařilými fasádami)
Provozní řešení B - chybí mně možnost přímého přístupu z tělocvičny na terasu (možnost další funkce terasy i možnost dopravy většího sportovního náčiní)
Technicko konstrukční řešení B - bez připomínek
Formální úroveň B - návrh je prezentován odpovídajícím způsobem - v průvodním textu je inzerován “zajímavý efekt v perspektivě”, ohledně organické křivky parteru – tento měl být ve vizualizacích patrnější
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 72983