DRNOVSKÁ, A. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Bakalářský projekt Adély Drnosvské je výsledkem jejího nekonvenčního uvoažování o zadání. Silnou stránkou je vytvoření neobvyklého veřejného prostoru s kontaktem na soukromější terasu mezi bytovými domy, spolu s volbou funkce hostelu a tanečního sálu pro exponovaný nárožní objekt pronikající do křižovatky ulic Bratislavské a Staré. Vzhledem k zajímavmu konceptu i nepochybným grafickým schopnostem autorky je pak trochu škoda, že formální vyznění zejména fasád všech objektů nedosahuje kvalit konceptu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 aktivní, samostatná, invenční
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Joura, Ivo

Je prezentován návrh s jasně modelovanou figurou domu a vhodně kombinovanými funkcemi. Záporem zůstává rozpačitý architektonický výraz navrženého objektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - je patrná snaha jít svou vlastní cestou (oproti konceptu některých kolegů), což považuji za příznivé - v textu deklarované vytvoření rozptylového prostoru sousedícího divadla se neúplně daří (jako návštěvník zmíněného divadla by jsem navržený prostor takto nevnímal – hmota hostelu jej “cloní”)
Architektonické řešení C - jako nedostatek vnímám tvarosloví, jež odkazuje na dobu konce minulého století a také, že výraz navrženého domu evokuje spíše peněžní ústav či administrativní budovu - oceňuji vložení funkcí hostelu a tančírny jako pokus o funkční oživení domu
Provozní řešení C - navržené atrium hostelu je příliš prostorově velkorysé pro danou kategorii ubytování - je diskutabilní, zda jsou spací niky některých bytů dostatečně pohodlné
Technicko konstrukční řešení C - postrádám větší důraz na specifikaci obkladů fasád, jakožto důležité části návrhu
Formální úroveň B - vyzdvihl by jsem originální a působivou grafickou techniku vizualizací
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 72982