HRUBÁ, L. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Předložená bakalářská práce hledá a podle mého názoru i nachází odpovědi na urbanistické a architektonické problémy lokality. Činí tak s respektem k okolnímu kontextu a geniu loci. Pozitivní je rovněž navržená funkční skladba polyfunkčního komplexu. Zásadním motivem v hmotovém řešení komplexu je vytvoření náměstí – veřejného prostoru, kterého se v daném území nachází pohříchu málo. Náměstí je vymezeno reprezentativními budovami a aspiruje na vytvoření přirozeného brněnského subcentra. Urbanistickému řešení náměstí, jako ústředního motivu konceptu, měla být věnována větší a detailnější péče. Dimenze a proporce jednotlivých částí objektu citlivě navazují na okolní zástavbu a harmonicky ji stabilizují. Členění fasád odpovídá měřítku okolních domů a sémanticky vyjadřuje polyfunkčnost komplexu. Motiv průběžných lodžií formálně evokuje typický architektonický prvek v území – pavlač. Z hlediska kompozičního bych doporučoval výškově zvýraznit hmotu při ulici Bratislavské tak, aby ve výsledku vznikla kompozice tří vertikálních prvků střežících náměstí – kromě zmíněné hmoty ještě divadlo Radost a nároží secesního domu. Funkční skladba a provozní řešení komplexu je sympatické a reaguje na potřeby lokality. Živý komerční parter doplňuje občanská vybavenost v patře a pestrá škála bytů v horních podlažích. Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci velmi pozitivně a vzhledem k soustavné svědomité práci studentky Lenky Hrubé jí navrhuji známku A. Neuspokojivé je pro mě řešení veřejného prostoru, které, jak věřím, dokáže podrobně popsat během ústní obhajoby projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Veselá, Markéta

Návrh POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU je velmi dobře začleněn do stávající městské struktury a s minimálními výtvarnými prostředky vytváří příjemný objekt pro bydlení a služby. Neméně přínosným prvkem návrhu je také jeho střídmé uchopení vzhledem k zastavěnosti území a ponechání větší části pro veřejné aktivity. Přestože jsou oba objekty také provozně přesvědčivé, zůstává malým nedostatkem vytvoření teras a balkonů bytovým jednotkám! Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh Lenky Hrubé řeší prostor nároží ulic Bratislavské a Staré. Kolmo na ulici Bratislavská je podél štítové stěny sousedního objektu posazen hlavní blok zástavby, druhý blok je umístěn podél uliční čáry ulice Stará, přičemž nároží je ponechána funkce veřejného prostoru. Vymezení tohoto prostranství citlivě reaguje na protější budovu „Divadlo Radost“ a prochází dále do vnitrobloku za spojující krček mezi oběma navrženými bloky.
Architektonické řešení B Jednoduchý koncept dvou kvádrů reaguje na stávající městskou zástavbu umírněným ztvárněným svých fasád, čímž utváří svébytný prostor pro právě vzniklé malé nárožní prostranství. Střídavý rytmus umístění oken působí ve vnitrobloku jednotvárně a schematicky. Slabinou je absence umístění střešních teras nebo balkonů větším bytovým jednotkám a nedostatečně pojednaný vstupu do objektu (návrh parteru).
Provozní řešení A Dispoziční řešení je navrženo přehledně s ohledem na funkce bydlení ve vyšších patrech a návrh služeb v parteru. Ekonomicky jsou situována komunikační jádra a prakticky je pojednán vjezd do podzemních garáží a suterénní prostory.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukce obou objektů odpovídá realizovatelnosti stavby a odpovídá stupni projektu. Konstrukce je patrná v přiložených schématech a okrajově je také pojednáno energetický princip budovy s využitím dešťových vod v retenční nádrži.
Formální úroveň A Předložená dokumentace byla připravena pečlivě a přehledně, výtvarné zpracování je zcela dostatečné a názorně prezentuje daný koncept.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 72999