SPÁČILOVÁ, I. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Z urbanistického hlediska je bakalářská práce Ingrid Spáčilové zajímavá v tom, že penetruje veřejný prostor do vnitrobloku a umožňuje zažívat město v různých vrstvách a atmosférách. Kompaktní blokovou zástavbu Zábrdovic oživuje novým náměstím naproti divadla Radost a koncipuje jej primárně jako pobytové. Vodní prvek v jeho středu se jistě stane oblíbenou atrakcí místních obyvatel. Kompozičním ohniskem celého areálu je objekt tělocvičny, který vytváří protiváhu divadlu Radost. Architektonický výraz tělocvičny je soudobý a kontrastuje se sousedícími polyfunkčními domy. Náměstí je díky fasádě tělocvičny atraktivní a v portfoliu brněnských veřejných prostorů by získalo unikátní charakter. Obzvláště působivá by musela být atmosféra náměstí ve večerních hodinách, kdy by lampion tělocvičny rozzářil centrum doposud nevábné městské čtvrti. Bohužel ani jedna z vizualizací tento ústřední prvek konceptu nepředstavuje. Architektonické řešení fasád komplexu reflektuje měřítko okolních domů. Použité materiály jsou ušlechtilé a celkově dům dané prostředí obohacuje. Hmotové členění je zajímavé a pro bytovou výstavbu vhodné. Jistou diskrepanci spatřuji v proporčním vztahu hmoty tělocvičny a sousedních domů, která je kvůli výšce tělocvičny nejasná a oslabuje dominantní postavení tělocvičny v celkovém konceptu. Mrzí mne, že se v dokumentaci nepodařilo odprezentovat zásadní motivy návrhu a dokončit tak projekt na výbornou. Z tohoto důvodu uděluji známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Lazarov, Pavel

Celkový návrh i přístup studentky k zadání je na dobré úrovni. Architektonické řešení je formálně odpovídající závěrečné práci bakalářského studia. Prezentovaný návrh interiéru je pouze formální bez přidané kreativní hodnoty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C navržené hmotové řešení vytváří jasně definovaný parter objektu, jehož snahou je vytvořit městský prvek náměstí, jehož prezentace není dostatečně přesvědčivá, objem domu nerozděluje venkovní prostor na čistě veřejný a soukromý vnitroblok, což je základní stavební kámen v této lokalitě, propojení prostoru není vhodné
Architektonické řešení C hmotové řešení hlavních objektů včetně fasád je přesvědčivé a svým měřítkem formuje budoucí ulici, kontrastující hmota tělocvičny je jaksi nepatřičně kontrastující k jinak čistému řešení fasád, takto plošné tmavé fasády jsou pro účely bydlení k diskuzi, výraz ne zcela odpovídá objektu určenému k bydlení
Provozní řešení A provozní řešení je čisté jak v dělení jednotlivých funkcí, tak v detailu, zvolený stavební program je životaschopný v této lokalitě, poměr ploch k prodeji k ostatním plochám je odpovídající, byty nemají balkóny či lodžie, alespoň na části bytů – chybí při prodeji
Technicko konstrukční řešení A skeletový konstrukční systém vychází z podzemních parkovišt, kombinace s cihelnými vyzdívkami je ekonomické
Formální úroveň D bakalářská práce je na odpovídající úrovni, postrádám 2 zásadní body – perfektní vizualizaci či kresbu, která přesvědčí investora o záměru a grafickou prezentaci konceptu
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 73002