VÁVRA, V. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Bakalářský návrh studenta Víta Vávry s názvem práce NOVÉ NA STARÉ hodnotím jako samostatnou práci. Připomínky k vlastní práci, koncept navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny s vedoucím práce bohužel v ne příliš častých konzultacích. Autor v průběhu práce zpřesňoval vlastní architektonickou představu a koncepčním řešení zadaného úkolu. Vycházel správně z řešeného území, urbanistického a architektonického kontextu místa i z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Student hledl varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorově představě o konceptu objektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje předmět zadání bakalářské práce, kterým byl požadavek na zastavění pozemku na nároží ulic Bratislavská a Stará. Navržený objekt splňují požadavky na polyfunkční městský dům s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Součástí návrhu je i vyřešení nově vymezeného veřejného prostoru a napojení na stávající objekty. Cílem autorova konceptu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu umístění veřejného prostoru. Ideou bylo doplnit blok a vytvořit nároží a zároveň zachovat genie loci, s níž místo disponuje. Při řešení urbanistického konceptu se autor snažil využít místní temperament a oblibu potulování se po ulicích. Urbanistický návrh tuto problematiku částečně řeší. Zájmová oblast zároveň trpí nedostatkem veřejných prostor. Charakteristickým prvkem lokality je vnitřní dvůr, zpravidla soukromý a uzavřený. Návrh počítá s vytvořením vnitřního dvora, avšak zcela veřejného. Vnitroblok se tak adaptuje na současnou společenskou situaci. Nově vzniklý veřejný prostor tak nebude otevřen přímo do rušné, aut plné ulice, čímž získává na své kvalitě. A navíc toto řešení zvětšuje plochu parteru, což je bezpochyby žádoucí a ekonomický výhodné. Hmota vycházející z doplnění bloku je proto z ulice Bratislavské, v úrovni parteru, propojena velkorysým prostupem s vnitroblokem, ve kterém jsou situovány komerční plochy. Architektonický výraz objektu vychází z konstrukčního řešení a v plné míře zohledňuje konstrukční detaily fasády. Není formálně dramatický spíše inklinuje k racionálnímu pojetí současné architektury. Přiměřený je i kontrast nového pojetí k stávajícím objektům. Svými proporcemi, velikostí i měřítkem odpovídá objekt kontextu místa i řešené situaci. Dispoziční i konstrukční řešení navrženého objektu vyhovuje platným normám. Bakalářská práce splňuje rozsahem.grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 79 Bakalářský návrh studenta Víta Vávry s názvem práce NOVÉ NA STARÉ hodnotím jako samostatnou práci.
Navrhovaná známka
D
Body
69

Posudek oponenta

Wittmann, Maxmilian

Dobrý, základní architektonický koncept práce není dopracován tak, aby byl zcela využit tvůrčí záměr autora. Mnohé kvalitativní aspekty nelze proto důsledně posoudit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D 0 Objekt je zasazen do dopravně nově řešeného území. Vstup do objektu je logicky provozně vázán na obytnou zónu s omezenou rychlostí, vjezd na obslužnou komunikaci. Nová dopravní koncepce založená na zklidnění dopravy je pro území přínosná, vyžaduje však důkladnou analýzu i výslednou prezentaci (např. kompletně jednosměrný provoz zmíněný ve zprávě je v rozporu s ní v situačním výkresu vyznačen jen v některých částech souvisejícího území). Existuje předpoklad, že v okolí objektu, který posiluje zdravé sociální vazby v území, by mohly vzniknout živé veřejné prostory, ty ale nejsou prezentovány v pohledech či jiných výkresech.
Architektonické řešení E Architektonické řešení objektu je prezentováno poměrně stroze, architektonický výraz objektu není možné proto důsledně posoudit. Existuje předpoklad, že základní architektonický koncept může vyústit v reálné architektonické dílo. Součástí objektu je relativně rozsáhlý vnitřní veřejný prostor, který je v projektu vzhledem ke svému významu nedostatečně prezentován, přitom se může jednat o architektonicky velmi důležitý prostorový element posilující sociální vitalitu problémového území. Architektonické řešení fasád není z výkresů pohledů dostatečně zřejmé.
Provozní řešení E Provozní členění objektu do základních celků je logické a funkční, postupné vertikální vrstvení funkcí od 1.NP s komerčním využitím až po bydlení ve 4.- 6. NP je provozně výhodné a koresponduje s autorovým záměrem na soužití různých společenských vrstev. Provozní řešení některých dílčích částí objektu může být poněkud problematické: např. vjezd do podzemních garáží může kolidovat s obsluhou vnitřního veřejného/obchodního prostoru.
Technicko konstrukční řešení D Jedná se o železobetonový skelet vyztužený stěnami. Technicko – konstrukční řešení vnitřního otevřeného prostoru v 1.NP si žádá důkladnější rozpracování, dle průvodní zprávy „je konstrukce nesena rámy s konzolami“. Existuje předpoklad, že zvolené řešení bude po dalším rozpracování funkční.
Formální úroveň E Formální úroveň předloženého projektu je rozporuplná, z projektu je zřejmý autorský záměr, který však postrádá dopracování. Práce je celkově přehledná, v dílčích výkresech převážně obsahově úplná, není ale vizuálně atraktivní. Prezentační úroveň projektu je na nižší úrovni.
Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 72974