FLORIÁN, P. Elektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmeškal, Oldřich

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Zvláště oceňuji rešeršní práci týkající se organických materiálů využívaných v optoelektronice. Při interpretaci experimentálních výsledků musel diplomant zvládnout poměrně náročnou problematiku impedanční spektroskopie, což považuji za velmi užitečné pro jeho další odbornou práci v oblasti organické fotovoltaiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nešpůrek, Stanislav

Diplomová práce Bc. Pavla Floriána splňuje všechny vytyčené cíle. Detailně jsou rozebrány fyzikální parametry solárních článků a ocharakterizovány organické materiály vhodné pro solární aplikace. V experimentální části práce diplomant popisuje užité metody vytváření tenkých vrstev a uvádí základní experimentální metodiku. Experimentální výsledky, které sestávají z optických měření, vyhodnocení volt-ampérových charakteristik a popisu impedančních spekter, jsou presentovány jasně bez zjevných chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67378