RUČKOVÁ, J. Studium přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Částková,, Klára

Cílem diplomové práce Bc. Jany Sekaninové je studium technologie přípravy nanovláken biopolymerů a jejich kompozitů s Ca-fosfáty metodou odstředivého zvlákňování. Práce s rozsahem 78 stran má tři základní části: teoretickou, experimentální a diskutované výsledky, které jsou doplněny 34 literárními odkazy. Teoretiocká část jasně definuje pojem "nanovlákna" a přehledně popisuje metody jejich přípravy a typy vhodné pro biomedicínské aplikace. Experimentální část pak zahrnuje popis chemikálií a materiálů, přípravy prekurzorů a jejich popis, přípravu vláken pomocí odstředivého zvlákňování, charakterizace vláken a jejich testování v simulované tělní tekutině. Kapitola výsledků a diskuze pak shrnuje a podrobně diskutuje získané výsledky. Byly definovány základní parametry zvlákňování (viskozita, rychlost zvlákňování, velikost kolektoru) ovlivňující průměr vláken. Výsledky dále ukázaly, že touto metodou je možné připravit bioaktivní nanovlákna na bázi kaprolaktonu, resp. kompozitu PCL/hydroxyapatit. Z výsledků vyplývá, že cíl diplomové práce byl splněn. Z formálního hlediska je práce logicky a přehledně strukturovaná, nicméně vzhledem k množství experimentů a analýz, bych doporučila data (tzn. průměry vláken v závislosti na rychlosti zvlákňování a typu kolektoru) sumarizovat pro větší přehlednost do tabulek. Dále chci studentce vytknout nedůslednost v číselné posloupnosti odkazů a doporučit v další její práci tohoto typu zařazení seznamu zkratek. Některé zkratky nejsou vysvětleny vůbec. Po stránce obsahové mám k práci tyto poznámky a připomínky: - minimum překlepů (označené v textu svázané práce) - chybí odkaz [28], - špatně vyčíslená rovnice vzniku hydroxyapatitu, - nedůsledná časová posloupnost experimentů (1. příprava prekurzorů a 2. jejich analýza), - nečitelnost obr. 83, 89-94. Studentka prokázala schopnost získat přehled v dané problematice sepsáním teoretické části, shromáždit a interpretovat výsledky získané v experimentální části a shrnout je do výstižného závěru. Minimum formálních a obsahových chyb svědčí o její pečlivosti a rozsah experimentů o její pracovitosti. Proto bez ohledu na výše uvedené připomínky, které nesnižují vědecký přínos práce, doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji výborně/A. Otázky k obhajobě: 1. Jaké další metody je možné využít pro charakterizaci morfologie nanovláken? 2.Vlákna připravená ve vaší práci mají spíše mikrometrové průměry než nanometrové, máte představu jakou změnou parametrů dosáhnete ve vašem dalším výzkumu právě nanometrových rozměrů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 70959