HERMAN, D. Metody extrakce vybraných toxinů z pevných matric a jejich následné stanovení pomocí HPLC/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovení vybraných toxinů, které by mohly být využity jako bojové chemické látky nebo zneužity při teroristických akcích (deoxynivalenol, HT-2 toxin, T-2 toxin, saxitoxin). V rámci řešení byla vypracována metoda založená na extrakci z půd a následném stanovení pomocí kapalinové chromatografie v systému obrácených fází s hmotnostně spektrometrickou detekcí na lineární iontové pasti při využití ionizace elektrosprejem. DIplomant přistupoval k řešení zadaného úkalu, aktivně a iniciativně, v potřebné míře využíval konzultací a jím navržená a optimalizovaná metoda je vhodná pro praktické využití. Proto jeho diplomovou práci k obhajobě doporučuji a hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci metody HPLC-MS pro simultánní stanovení vybraných přírodních toxinů a to z environmentální matrice, kterou byla experimentálně kontaminovaná hlinitopísčitá půda. Metoda byla optimalizována pro následující toxiny: zootoxin saxitoxin a mykotoxiny ze skupiny trichotecenů, které mohou v dnešní době představovat reálné riziko vzhledem k možnosti jejich zneužití v rámci teroristického útoku. Účelem optimalizace bylo nalezení poměrně rychlého způsobu jak potvrdit, popřípadě vyvrátit obavu, že došlo k hromadnému použití výše uvedených látek. Práce je sepsána na 54 stranách s využitím 74 odborných citací. Tyto jsou převážně časopiseckého typu. Po jazykové stránce není co vytknout, snad jen příliš věcnou stručnost. Student postupoval systematicky a cílevědomě v souladu s uvedenými cíli práce jak při zpracování teoretické, tak i praktické části. Ve své práci provedl smysluplně a účelně sérii experimentů, ať už při optimalizaci extrakční techniky pomocí ultrazvuku (složení extrakčního činidla, jeho objem a délka vlastní doby extrakce), tak také při optimalizaci podmínek vlastní analýzy prostřednictvím HPLC-MS. Výsledky jednotlivých optimalizačních kroků shrnul a doložil v tabelárním přehledu a optimalizaci HPLC-MS rovněž jednotlivými chromatogramy. Pouze k formální stránce práce mám mírné výtky: 1. k seznamu zkratek, kde bych uvedla i anglický význam zkratky neb počáteční písmena výrazu této zkratce odpovídají. Některé zkratky v seznamu chybí (AOAC, DON, CID). 2. Citace literatury již nese náznak jisté únavy autora-je citováno dosti nejednotně (jméno příjmení, příjmení jméno, iniciály křestního jména apod. citace č. 27 je dosti neformální). Závěrem konstatuji, že autor prokázal schopnost zpracovat poměrně rozsáhlý soubor informací do souvislého celku, v rámci vlastní experimentální práce pak prostřednictvím celé řady optimalizačních kroků, splnit cíle, které byly pro tuto práci vytčeny tj. navrhnout a optimalizovat metodu pro simultánní stanovení čtyř přírodních toxinů s ohledem na nízké meze detekce. Hodnocenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou VÝBORNĚ - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68034