TEMEL, A. Měření a analýza vlastností detektorového předzesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cílem diplomové práce bylo zabývat se vlastnostmi detektorového předzesilovače pro polovodičové detektory na prototypech elektronových mikroskopů. Hlavní přínos práce je inovaci detektorového řetězce, t.j. analýza vlastností a zlepšení parametrů v současnosti používaného zesilovače. Práce byla realizována ve spolupráci se společností FEI Czech Republic s.r.o. pod konzultačním vedením Ing. Jan Dolenského. Student dokázal nastudovat potřebné znalosti z dané oblasti a seznámil se patřičně s příslušnou problematikou. Všechny zadané body diplomové práce byly realizovány. Student pracoval samostatně a iniciativně, pravidelně vedoucího informoval o průběhu realizace DP a konzultací využíval podle potřeby. Práce prokazuje studentovy schopnosti činnosti na samostatném úkolu a náročností a kvalitou naplňuje rozsah pro diplomové práce. Doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

republic, David Novák - FEI Czech

Diplomant zpracoval diplomovou práci na zadané téma z oblasti měření a analýzy vlastností se zaměřením na detektorový předzesilovač vyvíjený ve firmě FEI Czech republic s.r.o. Diplomová práce je sepsána přehledně, členění má logickou strukturu a poskytuje ucelený přehled o dané problematice od návrhu jednotlivých částí, přes jejich měření a analýzu výsledků s návrhem na nejlepší způsob ovládání předzesilovače. V první kapitole diplomant seznamuje s obecnou funkcionalitou rastrovacího elektronového mikroskopu velmi stručně. Pro lepší pochopení tématu by bylo vhodné popsat vznik jednotlivých typů elektronů, které jsou detekovány jednotlivými detektory. V části práce jenž pojednává o měření šumu a porovnání starého a nového předzesilovače vychází diplomant z hodnot, které byly získány z nestabilního starého typu předzesilovače a proto nemají tak velkou vypovídající hodnotu. Diplomant prokázal schopnost analýzy signálu a jeho rušivých složek v celém spektru sledovaném na mikroskopech a lokalizace zdroje jednotlivých zdrojů rušení. Změření a vyhodnocení je provedeno velmi precizně, prezentované výsledky jsou srozumitelné a v přehledné formě, kladenou na diplomovou práci. Diplomant splnil všechny body zadání a až na drobné nedostatky v úvodní části je práce na velmi dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 73264