GRUNT, J. Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Student se musel vypořádat s poměrně náročným zadáním. Nároky na teoretickou přípravu i experimentální část práce ale zvládl velmi dobře a dosáhl kvalitních výsledků. celkově hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pabst, Willi

Dotazy nemám. Jedná se o vědeckou práci neobvykle vysoké kvality. I formální zpracování je celkem naprosto výborné. Kromě několik málo překlepů a menších formulačních chyb vzniklých evidentně nedopatřením (ma str. 22, řádek 3 "při" má být "Při", na str. 27 "binární difuze" není "stav", na str. 28 "zákon" nelze "definovat", na str. 29 pravá strana rovnice (7) již obsahuje předpoklad pro rovnici (8)), mám pouze jednu čistě formální přípomínku: v seznamu literatury by bylo rozumné používat vždy jen iniciály jmen, nikoliv celá vypsaná jména, protože ty nejsou pochopitelně u všech autorů k dispozici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků A
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 67629