JAKUBÍKOVÁ, B. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Zadaní diplomního projektu řeší lokalitu při ulici Údolní; a sice prostor mezi Obilným trhem a ulicí Gorkého a Úvoz. Výchozím předpokladem zadání byl plán města Brna zrušit provoz porodnice v tomto místě. Nicméně zadání projektu počítá se zachováním této funkce, ale redukcí budov, které byly k objektu Zemské porodnice z r. 1888 postupně dostavovány. Tímto předpokladem se otevírá zajímavý prostor pro rezidenční výstavbu v této výjimečné lokalitě. Předmětem urbanistického návrhu je vytvoření nové ulice a doplnění areálu porodní kliniky formou uzavřeného parkového dvora. Návrh je architektonicky zvládnutý, nicméně v detailu a dispozicích funguje poněkud formálně. Podrobnost a technické řešení odpovídá požadavkům kladeným na diplomní projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala v průběhu celého studia vyrovnaně. Tématem magisterského bloku byla inventura stavebních a rozvojových rezerv v brněnské městské památkové rezervaci a jejím bezprostředním okolí. V úvodních dvou semestrech byla práce na projektu rozdělena na analytickou část, která byla zpracována kolektivně a na urbanistické a architektonické návrhy vybraných lokalit, které byly řešeny formou ateliérového projektu. Ve třetím semestru studentka začala pracovat na urbanistickém a objemovém návrhu zvolené lokality, která pak ve čtvrtém semestru byla tématem diplomního projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

V práci nejsou využity všechny možnosti urbanistické ani v architektuře a v typologii navržených staveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Změna funkce v budové městské porodnice a možnost odstranění různých přístaveb k historické budově otevírá zajímavé možnosti k novému urbanistickému řešení. Autorka návrhu k nové situaci přistoupila logicky a s přehledem i když se nevyhnula některým problematickým místům. Sporné je především prodloužení ulice Pestalozziho přes uzavřený blok vestavěním nového traktu těžko přístupného. Rovněž uzavření bloku na straně k budově porodnice je rozpačité a problematické.
Formální úroveň B Formální úroveň je průměrná, celkem přijatelná.
Architektonické řešení C Architektonické řešení řady obytných staveb při Gorkého a Údolní je schematické a nepřináší pozitivní přínos k bydlení v této atraktivní lokalitě.
Provozní řešení C V dispozicích bytových domů se opakuje typické schema sekcí známé z panelové výstavby. Dala by se v tomto místě očekávat zajímavější typologie s větším výběrem bytů s různým standartem.
Technicko konstrukční řešení C Konstruktivní řešení je přijatelné bez realizačních problémů.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 70673