GALLO, R. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Student navrhl v průběhu zpracování diplomového projektu několik kvalitních konceptů, vždy s jasně definovanými principy stavby. Zvolený koncept dopracoval do formálně i obsahově velmi kvalitní práce, která dokladuje autorův potenciál.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 profesionální, aktivní, samostatný
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pecka, Lukáš

Diplomová práce má vynikající úroveň, dokládá koncepční a komplexní přístup autora a jeho orientaci v oboru. Doporučuji navrhnout diplomovou práci, vzhledem k její komplexní kvalitě, k ocenění. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor umisťuje školní budovu do privilegované pozice v rámci navrhované blokové struktury, na nábřeží Ostravice mezi město a řeku. Na rozdíl od studia Maxwan, nevolí urbanistickou formu rozvolněnou - pavilonovou, ale kompaktní. Toto řešení považuji v rámci rozbité struktury Ostravy za městotvornější. Otázkou je, zda nový objekt školy nepřerušuje „tok“ nábřeží až příliš násilně, když ponechává prostupnou pouze „náplavku“ na úrovni řeky a přerušuje parkovou promenádu na úrovni ulice.
Architektonické řešení A Kvalitní koncept, který student dovedl ke kvalitnímu výsledku. Logický a koncepční přístup k tektonice domu se projevuje v osazení domu v „pruzích“ nábřeží, v jeho dispozičním řešení, ve výrazu fasád… Dobře zvolená forma je potvrzena i krásnou grafikou půdorysných schémat nosné konstrukce. Za detail, který potvrzuje profesionální přístup studenta k zadání, považuji uplatnění výtvarného díla v architektuře, tedy spolupráci architekta s výtvarníkem
Provozní řešení B Jako velmi dobře zvolená se pro stavební program jeví forma domu – čtyři křídla svírají uzavřené vnitřní „dvory“, umožňují umístění různých provozů (MŠ, ZŠ, lyceum) při zachování kompaktní ekonomické hmoty. Schodiště jsou dobře umístěna. Provozy jsou relativně dobře odděleny, při zachování prospěšného vizuálního kontaktu (např. mezi školkou a tělocvičnou). Za přínosné považuji i zajímavé vnitřní prostředí (společné vnitřní prostory, vazba tělocvičny a řeky…); přítomností „vnitřních dvorů“ je potlačen efekt dlooouhých chodeb. Za problematické, ale řešitelné detaily, považuji nedostatečnou velikost jídelny (90 míst), malou kapacitu WC žáků (2 chlapecké kabinky na minimálně 9 tříd nemá daleko k principu školní šikany!); také plocha zázemí (kabinetů a skladů pomůcek) u odborných učeben je podceněna. Otázkou je tělocvična bez přístupu přirozeného horního osvětlení (a tím pádem také temné chodby ve dvou podlažích).
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení (železobeton) je zvoleno dobře, vychází z tektoniky domu. Předložené detaily svědčí o pochopení podstaty řešených konstrukčních a tepelnětechnických problémů.
Formální úroveň A Vynikající profesionální grafické zpracování.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 72714