KOVÁŘ, O. PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Nesporným kladem přístupu studenta ke tvorbě konceptu výsledného řešení je odvaha vstupovat do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého urbanismu a moderního architektonického výrazu, spojenými s propracovanou obsahovou stránkou, což v konečném řešení přináší nabídku konfortního městského prostředí s vysokou užitnou hodnotou. Hlavními znaky práce jsou čistý a jasný urbanistický koncept, čitelné a funkční provozně dispoziční řešení a zajímavá architektonická forma, to vše přinášející do řešeného území určité osvěžení. Výrazným znakem předkládaného elaborátu je jeho obsáhlost a mimořádný stupeň rozpracovanosti, vedoucí až k podrobnosti prováděcí dokumentace a k detailnímu rozkreslení řešení interiérů jednotlivých bytů. To vše prokazuje zodpovědnost a vážnost se kterými student přistoupil k práci na diplomovém projektu, coby vyvrcholení šestiletého studia oboru. Otázka: V popisu "funkční členění území" uvádí autor v těsném sousedství navržené plochy bydlení, obchodu a služeb rovněž smíšenou plochu výroby a služeb. O jakou výrobu se jedná, bude tato mít nějaký dopad na obytné plochy a objekty v sousedství?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Již v průběhu studia vykazoval student vysoce profesionální přístup k práci, čímž jasně deklaroval zájem a také připravenost uplatnit se v praktickém životě jako koncepční pracovník, projektant, architekt.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Tato práce je ukázkou velmi zdařilého urbanisticko architektonického projektu na vysoké – prakticky profesionální úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistický koncept návrhu je zajímavý, nepostrádá jasnou základní ideu formování území. Ve výsledku se zde nabízí elegantní nová městská obytná zóna s vysokým standardem obytného prostředí.
Architektonické řešení A Autor volí výrazové prostředky přiměřeně soudobým trendům architektonické tvorby. Vzniká tak příjemný a elegantní koncept s nabídkou kultivovaného prostředí pro život obyvatel zóny
Provozní řešení A Provozně dispoziční řešení je promyšlené, funkční a velmi detailně propracované. Drobností vyvolávající diskuzi může být absence zádveří u odbytové části kavárny, kde jsou stoly s posezením navíc situovány necelý metr od vstupních dveří. Rovněž u vstupu do bytového domu č.1 je vhodné vytvořit zádveří, aby se zamezilo prochladání celého komunikačního jádra
Technicko konstrukční řešení A I po stránce stavebně konstrukčního řešení je předložená práce na vysoké úrovni propracovanosti. Poukázal bych pouze na jednu drobnou nepřesnost, autor uvádí u některých vstupů do objektu stejnou výškovou kótu vnitřních prostor a na chodnících před vstupem do objektu. Toto není vhodné řešení, je třeba zamezit například průniku srážkových vod do objektu mírným vyspádováním vnějších zpevněných ploch nebo například mírným odsazením výšek, nepřesahujícím ovšem mez bezbariérového vstupu.
Formální úroveň A Celý projekt je obsáhlý, velmi výpravný, s vysokým standardem grafické výbavy a celkové adjustace, propracovaný do vysokého stupně podrobnosti a detailu. Průvodní zpráva je rovněž poměrně obsáhlá, detailní a prokazuje povědomí studenta o formálních stránkách výbavy projektové dokumentace. Nicméně především v kapitolách objasňujících koncepci řešení a širší souvislosti je stylistická stránka textů velmi komplikovaná a ne příliš srozumitelná
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 70768