HRABA, A. PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - LOKALITA "ČTYŘI DVORY" ČESKÉ BUDĚJOVICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Pro studenta je charakteristickým povahovým rysem jasná snaha od počátku do nabízeného řešení a tím i do zadaného území vepsat sebe sama, a to většinou velmi silnými a výraznými náměty. Prostorové a hmotové řešení vykazuje vysokou míru odvahy autora experimentovat a zkoušet nové. Z počátku by se mohlo zdát, že si autor sám předkládá příliš mnoho otázek a úkolů k řešení. Nicméně v průběhu času při jejich postupném zpracovávání prokazuje schopnost včas selektovat podstatné a zásadní od podružného, schopnost roztřídit počáteční nahromaděné množství dat a ponechat pro výsledné řešení jen to, co bude určující pro základní filozofii konceptu. Ve výsledku tak může autor nabídnout dostatečně osobité a zajímavé, přitom srozunitelné a čitelné řešení úkolu. Otázka: Autor v průvodní zprávě předkládá poměrně obšírný výklad filozofického konceptu zvolených architektonických forem. Je autor přesvědčen, že je tato filozofie při své košatosti a propletenosti čitelná a rozpoznatelná pro návštěvníky centra? Může jim být něco při kontaktu s popisovanou budovou vodítkem pro pochopení záměru autora?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Prezentovaná diplomová práce jednoznačně ukazuje vysokou míru odborné připravenosti studenta začlenit se do světa architektonické praxe.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Nesporným kladem této práce je, že si autor sám klade náročné otázky a úkoly, na které následně hledá neobvyklá řešení, třeba i cestou pokusů, experimentů. Takovou odvahu je v dnešní době třeba ocenit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor nabízí náročný a intenzivní koncept využití řešeného území. Je ovšem třeba říci, že pro prezentaci základního konceptu celého širšího řešeného území by bylo vhodnější použít zákres pouze celých hmot navrhovaných objektů, nikoliv zákres půdorysných dispozic. Přehlednost se takto výrazně snižuje a urbanistický koncept se ztrácí ve změti přílišných detailů
Architektonické řešení B Autor volí velmi sofistikované a výrazné architektonické formy, náročná konstrukční řešení, vše odpovídající charakteru navrhovaného objektu – tedy science centra . Při pohledu na grafickou přílohu nazvanou “nadhledy na celkovou urbanistickou strukturu” se ovšem nabízí otázka, jestli není na danou plochu takových vyhraněných a výrazných forem poněkud mnoho. Předmětem posuzování je ale především objekt science centra
Provozní řešení A Provozně dispoziční řešení je detailně propracované, promyšlené, funkční. Určitá velkorysost je adekvátní standardu vědeckého a edukativního centra 21.století. Vzhledem ke složitosti dispozic bych uvítal například legendu použitých barev v dispozičních schematech, a to tak, aby bylo jasné, které plochy jsou určeny pro návštěvníky, co jsou plochy provozně technického zázemí a podobně. Pozornost je třeba věnovat i drobným překlepům, např. v legendě 1.NP je mylně uvedeno číslo vodní plochy. Prostor klubovny v přízemí (č.1.26) má zakreslen vstup z exteriéru bez teplotního filtru zádveří. Podobně je tomu u hlavního vstupu z ulice do prostoru planetária. Dveřní křídla v úseku planetária jsou zakreslena vesměs proti směru úniku. Schodišťové těleso ve vyšší – šesti podlažní části objektu je navrženo o šířce ramene cca 1 – 1,1 metru, což je s ohledem na velikost objektu a charakter provozu nedostačující.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené materiálové a konstrukční řešení návrhu je adekvátní standardu navrhovaného objektu a nepochybně odráží určitou autorovu chuť a odvahu experimentovat a hledat nové a neobvyklé cesty
Formální úroveň A Graficky a adjustačně je projekt prezentován ve vysokém standardu, jasně a srozumitelně představuje záměry autora. U textové části diplomového projektu by se ovšem slušelo provést korekci chyb a překlepů
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 70767