POMYKALOVÁ, A. ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Po celou dobu studia prokazovala studentka vysoký stupeň samostatnosti, schopnosti sama si organizovat postup práce a správně časovat její jednotlivé fáze. Je proto pro ni běžným standardem, že předkládá práci promyšlenou do detailu, propracovanou do vysokého stupně podrobnosti a prezentovanou prakticky v profesionální formě. Podobně jako u dalších studentů vyvstane při posuzování konečného produktu ona otázka míry kontextu nové struktury s charakterem a organizací daného prostředí. Z jiného úhlu pohledu můžeme ovšem práci chápat jako určitou míru odvahy konfrontovat území s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Výsledkem je zdařilý návrh s osobitým a netradičním pojetím, výrazným architektonickým projevem. Otázka: Propisují se dva základní koncepční principy - inspirace mikroskopickou strukturou lidské kosti na straně jedné a inspirace archeologickými ruinami a zříceninami na straně druhé - rovněž do vnitřní struktury navrhovaných objektů, nebo zůstávají takzvaně pouze na povrchu? V případě, že se propisují, popište jak.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka prezentací svých názorů, postojů, schopností a dovedností zároveň deklaruje odbornou způsobilost přejít do světa architektonické tvorby a projekční praxe.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Autorka nabízí jeden ze zajímavých konceptů přestavby řešeného území, propracovanost práce prokazuje autorčinu orientaci v problematice, znalost potřebných postupů a připravenost do projekční praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B možné, funkční, jasně prezentované. Navržená zástavba se jakoby otáčí zády k ulici Křížovnická. Tato je dnes ovšem srdcem obce a tvoří ulicovou náves. Vybouráním stávajících objektů hospodářského dvora a jejich nahrazení parkovou zelení se narušuje původní celistvost uličních front a vzniká uměle koncipovaná proluka. Otázkou rovněž zůstává, zda bylo nutné odstranit také objekt věžovité brány. Nemohl například zůstat coby připomínka historie – stejně jako nedaleká nárožní bašta opevnění? V analytické části práce – v příloze nazvané “analýza občanské vybavenosti” není u důležitého objektu kláštera uvedena jeho dnešní funkce.
Architektonické řešení B Inspirační motivy pro volbu základního konceptu jsou jistě nápadité, u motivu hrobových polí jasné a čitelné. Poněkud méně je ovšem pro běžného návštěvníka srozumitelná a vnímatelná inspirace strukturou kosti. Cizorodě může působit plachtová konstrukce přístřešku nad vnějším prostorem pro pořádání kulturních akcí.
Provozní řešení B Nově navržené sjezdy z hlavní komunikace do parkovišť budou poněkud komplikovat provoz, především sjezd situovaný do pravoúhlé zatáčky a navíc ve svahu do Granického údolí. Provozně dispoziční řešení objektů je promyšlené a do detailu propracované.
Technicko konstrukční řešení A U ubytovacích částí, vzhledem k tomu, že jsou dvoupodlažní, budou zřejmě hygienické buňky vázány na nějaká instalační jádra. Budou se tato jádra v podobě šachet propisovat do přízemí objektů či ne?
Formální úroveň A Graficky a adjustačně je práce prezentována na vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 70706