LIPTÁKOVÁ, J. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Jana Liptáková přišla s velmi silným konceptem, spočívajícím ve vytvoření školského "superbloku" a jeho začlenění do perimetru veřejných a kulturních staveb budoucí zástaby Černé louky (studie MaxWan). Velká komplexita návrhu se ukázala jako největší kámen úrazu při dopracování. Větší míra propojení do okolí a možnost například část vnitřních atrií mimo výuku ve větší míře skutečně otevřít do okolních veřejných prostor, stejně jako lépe zvládnutá průchodnost "superblokem" a skutečně intenzivní využití teras na ploché střeše by projektu určitě velmi slušelo. Přesto si myslím, že autorka z velké části dotáhla náročný koncept do podoby, kdy je jeho komplexnost a bohatost zvládnuta a přináší neobvyklé momenty a prostorové zážitky, možná chybělo jen o trochu více času, aby dokázala přesvědčivěji odprezentovat některé nápady. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B85.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A svědomitý, aktivní, samostatný přístup k práci na návrhu
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonický návrh s velkým potenciálem a přesvědčivou filozofií. Práce autorky dokládá její schopnost uplatnit se v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh se drží původní myšlenky, tj. prstence budov okolo Černé louky. Doplňuje budovy o monoblok školského zařízení s více stupni vzdělání. Návrh se svým rozsahem a velikostí odvolává na městský blok. Ten je však v případě návrhu příliš velký a masivní a nepůsobí v území příliš přesvědčivě.
Architektonické řešení B Jak bylo řečeno výše, návrh vytváří monoblok jako samostatně fungující organismus. Do hlavní obdélníkové formy objektu se promítají čtyři základní objemy s odlišnou vnitřní funkcí. Ty spolu s atrii základní objem odlehčují a rozmělňují. Přes na první pohled uzavřenou formu, je umožněn prostup budovou. Přesto, že návrh působí uceleně, zasloužil by si vyšší míru hravosti, tak aby se funkce propojila s formou.
Provozní řešení C Jednotlivé funkční části vytvářejí samostatně fungující organismy v rámci monobloku s určitou mírou vzájemného propojení. Návrh také umožňuje využití části prostor i po zakončení běžné doby školní výuky. Snaží se tak o propojení s volnočasovými aktivitami občanů a o provázanost s městským prostorem v odpoledních hodinách. Návrh by mohl ve své koncepci fungovaní zajít dále a nabídnout třeba venkovní učebny na zelených střechách objektu, případně doplnit propojení, které v parteru není díky příčné prostupnosti možné.
Technicko konstrukční řešení B Vlastní konstrukční řešení je bez výhrad. Pozornost by zasloužila otázka zakládání takto velkého objektu na patky v blízkosti řeky. Hrozí zde vysoké riziko nerovnoměrného sedání.
Formální úroveň A Grafické zpracování a přehlednost je na vysoké úrovni.
Technicko konstrukční řešení B Vlastní konstrukční řešení je bez výhrad. Pozornost by zasloužila otázka zakládání takto velkého objektu na patky v blízkosti řeky. Hrozí zde vysoké riziko nerovnoměrného sedání.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 72731