FOLTÝNEK, J. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Zadaní diplomního projektu řeší významné území na městském ringu; a sice prostor mezi ulicí Benešova a okružní třídou - ulicí Koliště. Toto území tvoří pokračování části městské okružní třídy a je vymezeno stavbou celnice na jedné straně a budovou hlavního nádraží na straně druhé. Návrh vychází s Územního plánu města Brna, který počítá s přesunem nádraží a redukcí železničních tratí v centru města. Tímto předpokladem se otevírá řešené území novému urbanistickému konceptu. Student řešil návrh veřejného prostoru s novými městskými stavbami. Míra zastavění daného území byla řešena ve variantách. Výsledná, poměrně kompaktní zastavba, byla odvozena z modulové velikosti stávajícíh objektů na brněnském ringu. Diplomní práce se zaměřila na stavbu budovy nejvyššího správního soudu. Typologie stavby je zvládnuta velmi dobře, architektonické řešení odpovídá místu, významu i velikosti stavby. Podrobnost a technické řešení dispozic, konstrukce i fasád odpovídá požadavkům kladeným na diplomní projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracovala v průběhu celého studia vyrovnaně. Vzhledem k tomu, že Tématem magisterského bloku byla inventura stavebních a rozvojových rezerv v brněnské městské památkové rezervaci a jejím bezprostředním okolí.V úvodních dvou semestrech byla práce na projektu rozdělena na analytickou část, která byla zpracována kolektivně a na urbanistické a architektonické návrhy vybraných lokalit, které byly řešeny formou ateliérového projektu. Ve třetím semestru student začal pracovat na urbanistickém a objemovém návrhu zvolené lokality, která pak ve čtvrtém semestru byla tématem diplomního projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Návrh má celkově vyrovnanou úroveň ve všech částech. Nekompromisní koncepce je dotažena do všech důsledků a je mimořádně zdařilým příkladem řešení dané úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Provozní řešení B Provozní řešení vychází ze základní kompozice. Modulová síť , důsledně dodržená, usnadňuje uspořádání jednotlivých funkčních částí a nabízí podle potřeby variabilní změny. Určitým problémem by mohlo být využití prostorů orientovaných do střední haly z hlediska jejich osvětlení.
Urbanistické řešení A Jednoduchá urbanistická situace na volné ploše uvolněné mezi železničním nádražím a palácem Morava při městském okruhu dává možnost navrhnout na tomto místě významnou veřejnou budovu v klasickém pojetí uzavřeného bloku s atriem uprostřed. Autor návrhu tuto možnost dobře a nekompromisně využil.
Architektonické řešení A Budovu soudu, kterou si autor na tomto místě zvolil, koncipuje v jednoznačné formě, s jednotným tvaroslovím a strukturou prostupující celým objektem. Vnější monumentální výraz odpovídá významu budovy, vnitřní organizace je přehledná s dobrou orientací. Formální pojetí střední haly je mimořádně působivé. Prolomení obvodové stěny vytváří příznivou odchylku od symetrické osnovy.
Technicko konstrukční řešení A Technické řešení budovy je jasné, bez zvláštních komplikací.
Formální úroveň A Grafické zpracování návrhu je velmi dobré, odpovídá celkové úrovni návrhu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 70671