HOLÁ, M. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Zadaní diplomního projektu má poněkud akademický charakter, neboť předpokládá odstranění městské polikliniky tzv. „Bílého domu“ na křižovatce ulice Veveří a Žerotínovo náměstí směrem k ulici Marešova. Stavba dnešní polikliniky s malým sálem vznikla v letech 1974 – 1976 podle projektu architekta Miroslava Spurného, byla navržena pro Městský výbor KSČ. Studentka řešila nové možnosti návrhu městského prostoru a objemového a funkčního řešení zadané parcely v poměrně obtížné poloze za „červeným“ protestantským kostelem z dílny Heinricha von Ferstla z počátku 2. poloviny 19. století, v sousedství Nového zemského domu (dnes Krajský úřad Jihomoravského kraje), který navrhl Ferdinand Hrach kolem roku 1905. Tento úkol se jeví jako obtížný i proto, že výsledná podoba práce je logicky konfrontována s dnešní formou zástavby. Navrhované urbanistické a hmotové řešení je v konečné podobě zdařilé a zejména nárožní objekt vytváří přiměřenou hmotovou a výrazovou odpověď na monumentální symetrickou a velmi dekorativní stavbu zemského domu.Funkční náplň je zvolena racionálně, dispoziční řešení je propracované. Podrobnost a technické řešení fasád odpovídá požadavkům kladeným na diplomní projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala v průběhu celého studia poměrně vyrovnaně. Tématem magisterského bloku byla inventura stavebních a rozvojových rezerv v brněnské městské památkové rezervaci a jejím bezprostředním okolí.V úvodních dvou semestrech byla práce na projektu rozdělena na analytickou část, která byla zpracována kolektivně a na urbanistické a architektonické návrhy vybraných lokalit, které byly řešeny formou ateliérového projektu. Ve třetím semestru studentka začala pracovat na urbanistickém a objemovém návrhu zvolené lokality, která pak ve čtvrtém semestru byla tématem diplomního projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Chládek, Pavel

Předložená práce je na dobré úrovni, zmiňované nedostatky je možné další prací ještě korigovat při zachování zvoleného přístupu k tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Projekt dostavuje jedno z nároží Žerotínova náměstí, místo po hypoteticky odstraněném tzv. „Bílém domě“. Oproti původnímu řešení návrh přichází s doplněním stávající blokové zástavby, akcentuje nárožní polohu místa a snaží se přiblížit měřítku okolní zástavby.
Architektonické řešení B Nový objem se snaží o nápravu původního nevhodného řešení, reaguje na charakter místa a přejímá část jeho tvarosloví. Napojení na ulici Veveří však působí poněkud formálně, stejně jako akcent v podobě dvou hodin na nároží objektu. Fasádu objektu tvoří pravidelná síť vycházející z měřítka okolní zástavby doplněná o kamenný obklad parteru a další historizující prvky. Otázkou zůstává, zdali nelze dosáhnout začlenění objektu pomocí soudobých prostředků.
Provozní řešení A Hlavní náplň budovy tvoří administrativa doplněná o provoz restaurace a komerční prostory v parteru objektu. Část objektu je navržena jako bytový dům. Parkování je řešeno dvěma podzemními podlažími. Dispozice je racionálně navržena, jednotlivé provozy tvoří samostatné celky.
Technicko konstrukční řešení B Předložené konstrukční řešení odpovídá potřebám navrženého objektu
Formální úroveň B Formální zpracování projektu je velmi dobré. Návrh by si zasloužil vizualizaci nebo kresbu prezentující některý z vnitřních prostor.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 70677