LUKAČOVIČ, A. OBNOVA MĚSTA – URBÁNNÍ STRATEGIE BYDLENÍ V CENTRU BRNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Zvolené téma nepatří ke standardním urbanistickým úlohám. Interpretace potenciálu obnovy funkce bydlení v centru města Brna je široké téma s mnoha limity a omezeními, přesto je téma konceptuálně příkladně zvládnuto. Široký rozsah informací získaných v průběhu závěrečné práce je komplexně zpracován a je základem urbánní strategie i celkového prostorového konceptu. Spojení sociálních principů a citlivý výběrem nových funkcí pro všechny občany města presentuje neotřelé řešení. Je pozitivní alternativou proti dosavadním praktikám Magistrátu i developerským trendům bytové politiky v Brně. Přesvědčivě působí forma publikace, která srozumitelně ukazuje principy a taktiky vedoucí k celkové strategii, ale také reálnou možnost jejího uskutečnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A pracovitý, kreativní přístup
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Bradáčová, Šárka

Zaměření diplomové práce je zcela odlišné od klasického zadání a v tomto směru bylo její zpracování velmi náročné. Diplomovou práci a její výsledky pokládám za zdařilé, ovšem realizace by byla velmi náročná z důvodu již zmíněného majetkového vypořádání a z pohledu zákonných norem. Autor se problematikou zabýval podrobně, při zpracování se držel reálných problémů, na které hledal přesné odpovědi. Nebál se vyjádřit vlastní názor a nový pohled na řešený problém, což svědčí nejen o odborných znalostech, ale i o jeho předpokladech pro vědecké řešení odborných problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Předložená diplomová práce má teoretický charakter, cílem je poukázat a navrhnout řešení nyní velmi aktuálního problému „vylidnění“ center velkých měst a změnit nezájem o tuto atraktivní lokalitu. Autor se rozsáhle zamýšlí nad tímto problémem a na reálných příkladech navrhuje možná řešení. Celková koncepce práce a struktura jejích částí byly zvoleny systémově správně a umožnily postupovat od základní analýzy až k výsledné vizi pro město Brno.
Architektonické řešení A Výsledkem diplomové práce je jednak celková metodika přístupu k řešení tohoto problému a následně i koncepce oživení centra města Brna. Autor se zaobírá převážně propojením vnitrobloků a probuzením života v nich. Základem jsou projekty na nájemní domy, které jsou součástí těchto vnitrobloků a vytváří hlavní myšlenku celé jednotlivé koncepce. Navrhnutá řešení se jeví jako zdařilá s osobitým pojetím.
Provozní řešení A V diplomové práci je možné zřetelně sledovat cíle jednotlivých projektů. Kladně hodnotím, že se autor zaměřil na cílové skupiny, které by mohly být potencionálními nájemníky a na celkovou problematiku bydlení, i když některé informace v teoretické části diplomové práce nejsou zcela přesné.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je přes složitost půdorysů logické a schopné realizace, jako možnou překážku bych viděla v majetkovém vypořádání.
Formální úroveň A Celkové zpracování a grafická úroveň je netradiční na velmi dobré úrovni, sympatická je snaha studenta nejen o moderní vzhled, ale i o grafické pojetí rozebíraných problému, což propůjčuje této diplomové práci na atraktivitě a čtivosti. Diplomová práce je po formální stránce příkladná a nemám k ní žádné připomínky.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 70682