ADAMEC, K. Místo ve středu města? Brno – Zelný trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Zadaní diplomního projektu má poněkud akademický charakter, neboť předpokládá odstranění městské tržnice na Zelném trhu v Brně. Stavba tržnice vznikla v roce 1950 na parcele uvolněné po vybombardované historické zástavbě, autorem stavby byli architekti Jan Zavřel a Emanuel Hruška. Student řešil nové možnosti zastavění, funkčního a prostorového řešení. Tento úkol se jeví jako obtížný i proto, že výsledná podoba práce je logicky konfrontována s dnešní formou zástavby. Navrhované urbanistické a hmotové řešení je v konečné podobě přiměřené, nicméně postrádá určitou „přidanou hodnotu“. Historické souvislosti expresivní stavební parcely umístěné v „horní“ části stoupajícího náměstí při ústí dvou ulic jsou velkou výzvou pro hledání přiměřeného avšak v dobrém slova smyslu moderního řešení. Navrhovaná kombinace komerčního parteru a městského bydlení s vyloučením parkovacích ploch nabízí velký potenciál, který zůstal nevyužitý. Dispoziční řešení, architektonický návrh, řešení uličního i dvorního prostoru nabízí pouze standard. Podrobnost a technické řešení dispozic, konstrukce i fasád odpovídá požadavkům kladeným na diplomní projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Student pracoval v průběhu celého studia poměrně vyrovnaně, avšak volnějším tempem. Tématem magisterského bloku byla inventura stavebních a rozvojových rezerv v brněnské městské památkové rezervaci a jejím bezprostředním okolí. V úvodních dvou semestrech byla práce na projektu rozdělena na analytickou část, která byla zpracována kolektivně a na urbanistické a architektonické návrhy vybraných lokalit, které byly řešeny formou ateliérového projektu. Ve třetím semestru student začal pracovat na urbanistickém a objemovém návrhu zvolené lokality, která pak ve čtvrtém semestru byla tématem diplomního projektu.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Autor práce nevyužil možnosti řešit na významném místě stavbu se současným architektonickým pojetím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor práce se rozhodl pro dostavbu Zelného trhu na místě po nevzhledné tržnici celkem logickým způsobem několika samostatnými domy bezpochyby podle původní parcelace. Jako měřítko svých staveb si zvolil převýšený dům na nároží ul. Radnické, čímž celou novou frontu náměstí zvedl na míru neodpovídající tomuto místu.
Architektonické řešení D Architektonické řešení novostaveb je schematické, konvenční, nepřináší žádnou novou inspirativní hodnotu nebo myšlenku. Domy postrádají charakter současných staveb, což by se na tomto atraktivním místě dalo očekávat.
Provozní řešení C Provozní řešení bytových pater je přijatelné, komerční prostory v parteru nejsou vyřešeny, parkování rezidentů se nepředpokládá.
Technicko konstrukční řešení C Technické řešení je standartní, problémy mohou působit velké rozpony v parteru neodůvodněné z prostorových důvodů
Formální úroveň C Formální úroveň práce je průměrná a přijatelná.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 70676