VALEKOVÁ, I. Psychiatrická léčebna Újlak [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Ivana Valeková si pro svou diplomovou práci zvolila prostředí psychiatrické léčebny Újlak. Pečlivou analýzou historického vývoje psychiatrie, úzkou spoluprací s lékařskými specialisty i konzultacemi se zahraničními odborníky reflektuje nevyhovující stav psychiatrické péče na Slovensku. Výsledný návrh tak výrazně přesahuje regionální kontext a nabízí inspirativní úvahu o podobě moderního psychiatrického areálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný s velkým zájmem
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Práce dokládá schopnost autorky uplatnit se v profesi, prokazuje dobrou orientaci v tematice projektu a dovednost komplexně řešit architektonicky složité celky nemocničního provozu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Oceňuji myšlenkovou koncepci autorky, která chápe stávající areál psychiatrické nemocnice ve Velkém Záluží na Slovensku jako samozřejmou součást obce, na kterou si obyvatelé přivykli. Chce uskutečnit další odvážné kroky přeměny a rozvoje, které vidí jednak v provázání sociálních kontaktů pacientů nemocnice s obecní komunitou a dále /po architektonické stránce/ s tím související přestavbu a modernizaci areálu podle nejnovějších trendů a výzkumů potřeb psychiatrické péče v současnosti.
Architektonické řešení A Architektonické řešení je v otázce ekonomie projektu odvážným počinem. Autorka navrhuje zrušení zchátralých a nevyhovujících lůžkových pavilonů a posunuje výstavbu komplexu nových a moderních, funkčně logicky provázaných pavilonů v JV části pozemku. Uplatňuje pro lidské vnímání přirozený koncept organizace čtvercových pavilonů na čtvercových propojovacích „promenádních“ trasách s chráněnými prostory vnitřních atrií.
Provozní řešení A Oceňuji velký objem práce při řešení jednotlivých funkčních provozů, které autorka konzultovala i s lékařským týmem a vedením této nemocnice. Specifické požadavky jednotlivých provozů jsou promítnuty v dispozicích pavilonů a navrženy dle platných stavebních norem, potřeb personálu a pro bezpečný pohyb a rekonvalescenci pacientů.
Technicko konstrukční řešení B Pro konstrukci nových pavilonů je zvolena odpovídající železobetonová skeletová konstrukce s pravidelným modulem 7,2 m, která plně vyhovuje stavbám tohoto typu. V přiloženém výkrese detailu upevnění dřevěné fasády jsou technické nedostatky /tepelný most, nepopsaná izolace fasádní stěny, osazení drenáže…/.
Formální úroveň B Práci lze vytknout zvolení odstínu čar zakreslení dispozic místností a popisek u půdorysů jednotlivých podlaží pavilonů – předložená verze je prakticky nečitelná. Autorka zaslala k posouzení trochu lépe čitelnou formu digitálně, aby práce mohla být hodnocena. Grafické zpracování DP, až na zmíněné půdorysy, je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 70813