BÍROVÁ, E. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi citlivý, promyšlený návrh, který dobře využívá pozitiv konceptu studia Maxwan a těží z genia loci místa – nábřeží řeky Ostravice přináší pozitivní impulsy do celé lokality a jejího okolí s výrazným motivem principu vrstvení (prostorů, provozů) a hierarchie. Jednoduchá kompozice pavilonů na společné podnoži má přesvědčivý a kultivovaný architektonický výraz. I přes drobné kolize v provozu 1.pp považuji celkově diplomovou práci Evy Bírové za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, samostatný a intenzívní přístup k diplomové práci s dobrým časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Nový, Alois

Práce dokládá schopnost autorky uvažovat v širších souvislostech ideového pozadí zadání, její kreativitu i výrazné estetické cítění. Řemeslná stránka projektu je poněkud podceněna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka správně využívá předností území, když umisťuje svůj soubor školských staveb v přírodním rámci řeky Ostravice a vytváří dobře čitelnou hierarchii veřejných a poloveřejných prostranství. Diskutabilní je komunikační napojení areálu, které neumožňuje pohodlné zásobování a přístup požárních vozidel. Chabé je řemeslné zpracování situace, kde postrádám řadu nezbytných údajů (legendu, konfiguraci terénu, osazení k absolutním výškám apod.)
Architektonické řešení A Architektonický koncept pokládám za velmi zdařilý, bloky jednotlivých objektů vyjádřená odlišná provozní náplň vnášející do hmotového uspořádání logickou rytmizaci je nepochybně předností návrhu. Výraz jednotlivých budov je příjemně strohý, nepostrádá však dynamiku, které je dosahováno jednoduchými prostředky. Vzniká tak celek, ve kterém se přesvědčivě doplňují přírodní i civilizační prvky.
Provozní řešení C Funkční řešení navrhovaného souboru staveb je přehledné a logické, založené většinou na dispozičním trojtraktu. Vedle již zmíněného nevyhovujícího příjezdu k zásobování (včetně stěhování velkými auty) pokládám za nejkritičtější předimenzování jak výukových tak dalších prostorů, které vyvolá nadbytečné investiční i provozní náklady. To je v situaci českého školství věc klíčová.
Technicko konstrukční řešení A Nosný konstrukční systém se na první pohled jeví jako logický a proveditelný. Absence průvodní zprávy (za průvodní zprávu nelze považovat komentáře k některým výkresům) však znamená, že např. rozměry modulové sítě se dají jen odhadovat, povrchové úpravy a barevnost lze zjistit jen podrobným studiem konstrukčních detailů a i to jen částečně.
Formální úroveň A Elaborát je zpracován na velmi dobré úrovni, autorka přesvědčivým způsobem zvládla počítačovou grafiku. Za zvážení by asi stála barevnost některých výkresů, zejména řezů.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 70431