PERGLOVÁ, I. Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Zadání diplomové práce je velmi náročné, protože město Kroměříž figuruje na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Současně je to také zadání aktuální a správní orgány města jsou si vědomy nedostatků v péči o podobu městské památkové rezervace i problémů, které přináší současná doba. Diplomová práce tedy vychází z konkrétních úkolů péče o městskou památkovou rezervaci v rozsahu, který byl prodiskutován s radnicí a orgány památkové péče města. Diplomantka se v rámci modulového zadání podrobně seznámila s historií i stávající podobou města, platnou ÚPD a regulačním plánem MPR. Získané informace a vlastní zkušenost a dojmy z prohlídky města ji přivedly k výběru lokality zadání DP – ulice Vejvanovského. Hlavní myšlenkou jejího návrhu je úprava této lokality jako nástupního prostoru do historického jádra směrem od autobusového a vlakového nádraží. Zdařile využívá a posiluje roli dochovaných městotvorných prvků, které doplňuje novou architekturou, nahrazující dožilé stavby či vyplňující proluky. Výsledné řešení podle mého názoru respektuje bezprostřední blízkost historické části města, vytváří příjemný přechod mezi ní a ryze soudobou podobou města za okružní komunikací na ulici Tovačovského a doplňuje lokalitu o soudobou architekturu s vhodně zvolenou funkcí – hotel, kavárna u vstupu do Podzámecké zahrady a hudební škola jako odkaz na hudební tradici města. Studentka vystavila své modulové práce – Mlýnská brána (zámek Kroměříž) a rekonstrukce kina Nadsklepí – na výstavě Kroměříž – město 21. století, kde se její návrhy setkaly s příznivým ohlasem. - Velkým problémem v daném místě je frekventovaná okružní komunikace Tovačovského. Jaká je vaše představa o jeho ideálním řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka pracovala na své diplomní práci svědomitě a zodpovědně. O problematiku ochrany památek má dlouhodobý a trvalý zájem. Tento fakt se projevil na odborné připravenosti diplomantky. Studentka pracovala na své diplomní práci svědomitě a zodpovědně. O problematiku ochrany památek má dlouhodobý a trvalý zájem. Tento fakt se projevil na odborné připravenosti diplomantky.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vojtová, Lea

Diplomová práce Bc. Ivety Perglové rozsahem odpovídá zadání a je zpracována způsobem odpovídajícím navrženému hodnocení. Diplomantka zvládla nelehký způsob začlenění nového objektu do stávajícího historického prostředí, jehož kultivace, včetně veřejných prostranství je motivem pro každého architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Vychází z původního konceptu zástavby. Novým řešením je lépe organizovaná doprava, parkování, veřejné prostory, vytvořena městská třída. Řešení je dokumentováno v situaci, řezech a pohledech, fotodokumentaci stávajícího stavu. Dokumentace návrhu je, zejména v řezech, velmi schématická a nedokumentuje příliš avizované příjemné řešení parteru. Není dokumentována technická správnost ani regulativy pro využívání a zástavbu řešeného území. Přes to, že se jedná o studii, chybí informace o terénu, parcelaci, hranicích pozemku apod. V řezu chybí popis a informace o šířce jízdních pruhů, chodníků, zelených pásů a zpevněných ploch.
Architektonické řešení B V textu je uvedeno, že architektonické řešení respektuje charakter okolní zástavby co do objemu stavby, výšky a tvaru zastřešení. S tím je možno souhlasit. Méně již s tím, že svislé a vodorovné prvky fasád stávajících objektů jsou motivem pro výraz fasády navržených staveb. To z pohledů nevyplývá, výraz řešení nových staveb chápu jako nový prvek. Taktéž použití rastru dřevěných fošen a prosklených ploch.
Provozní řešení C Funkční využití navržených objektů vychází ze zjištěných deficitů v území. Práce neobsahuje provozní schémata objektů Přes to, že se jedná o jednoduché provozy, mohla být schémata zpracována. V návrhu chybí kapacitní vyhodnocení provozů, zaměstnanců a z toho vyplývající nároky na hygienické zázemí. V dispozičním řešení jsou také různé nedostatky. Například v objektu Galerie a knihovny i v objektu Restaurace a kavárny jsou v sanitárním zázemí navrženy společné předsíně WC žen a mužů, společné WC pro imobilní, nevhodné je otevírání některých dveří apod., což by v novostavbě nemělo být. V objektu Kavárny a restaurace taktéž. Zásobování provozu restaurace přímo z chodníku do skladu v zimě a bez příjmu, nemůže v zimě fungovat.
Technicko konstrukční řešení D Předložená D. P. neobsahuje samostatný výkres konstrukčního řešení objektů. V textové části je pouze uvedeno, že konstrukce obj. galerie a obj. kavárny a restaurace je tvořena železobetonovým skeletem s výplňovým zdivem z keramických tvárnic. Třetí objekt není zmíněn. Ve výkresech skeletový systém není vyznačen a znázornění spíše odpovídá stěnovému systému. O konstrukci a zakreslování nemá autorka jasnou představu, neumí správně zakreslit schodiště (jen v pohledu shora). Nutno objasnit při obhajobě.
Formální úroveň B Protože se jedná o diplomovou práci, která je výsledkem magisterského stupně studia, mohla být formální úroveň vyšší. Souvisí to i se zvoleným měřítkem výkresové části. Zadání práce umožňovalo zpracování objektů v měř. 1:100, což by znamenalo i podrobnější zpracování a celkově lepší vypovídací schopnost předložené dokumentace.
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 70774