VOTROUBEK, V. VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - PŘEDNÁDRAŽÍ BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

V průběhu prací na konečné fázi magisterského stupně studia - tedy vlastním diplomovém projektu - se začala projevovat určitá pokora, snad vycházející z uvědomění si míry závažnosti a zároveň stupně obtížnosti zvoleného tématu. Student , zřejmě záměrně, odklání hlavní pozornost od složitosti provozně dispozičních vazeb území k čistě výrazovým stránkám nabízeného řešení. Zadání pojímá jako úkol transformace existujících prvků v území do polohy výtvarného díla, stavby jako sochy a prostoru jako galerie. Po prostudování předloženého elaborátu můžeme nicméně předpokládat, že výše zmiňovaná pokora v budoucnu nepřeroste v nechuť či nejistotu omezující schopnost koncepčního rozhodování při řešení úkolu. V celém průběhu studia magisterského modulu student projevoval blízký vztah k principu volné tvorby, k čistě výtvarné stránce projevu, s výrazným povýšením "uměleckého", výtvarného nad provozním, funkčním a konstrukčně technickým. Otázka: Jakou má autor představu o konstrukčně materiálovém konceptu navrhovaných prvků z hlediska odolávání nežádoucích ataků, vandalismu,sprejerů a podobně? Jak bude zajištěna náprava v případě poškození, mám na mysli rozebíratelnost, demontovatelnost, a to například u velkých expozičních ploch galerie v podzemí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Na základě dovedností odprezentovaných v předložené diplomové práci můžeme předpokládat, že se autor rovněž uplatní na poli projekční praxe jako koncepční tvůrce - architekt.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Autor předkládá jistě zajímavý, zároveň ovšem velmi diskutabilní koncept vizuální proměny jednoho z nejsložitějších a nejzatíženějších území města Brna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor si zvolil jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších území v Brně. Urbanistické úvahy začíná podrobnými analýzami, nicméně ve výsledku se rozhoduje zachovat stávající organizaci území a zaměřuje se pouze na “předesignování” stávajících prvků stavební struktury území. Zřejmě tedy došel k názoru, že dnešní stav je zcela vyhovující a do budoucna stabilizovaný.
Architektonické řešení B Jak bylo uvedeno výše, autor přináší novou formu pro již existující prvky v území. Jedná se tedy víceméně o výtvarnou hru, která si za cíl klade proměnu území z hlediska vizuálního, do provozních záležitostí ovšem nezasahuje.
Provozní řešení C Z provozně dispozičního hlediska není v tomto typu práce mnoho, co by bylo možno posuzovat a hodnotit. Autor prakticky ponechává stávající způsob organizace prostoru
Technicko konstrukční řešení B Z pohledu materiálového a konstrukčního řešení se jeví předložený elaborát jako zajímavý pokus o proměnu dnes standardně vnímaných prvků městského mobiliáře a drobné architektury
Formální úroveň A K uvážení ponechávám, zda je pro diplomovou práci na FA zvolený slovník grafické přílohy “pocitová analýza” nejvhodnější. Jde především o architektonickou studii, ne o experimentální literární útvar, umožňující pracovat s nespisovným jazykem či dokonce vulgarizmy. Vynaložené úsilí bych raději napřel do korekce pravopisu v textových částech projektu
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 70765