DUFKOVÁ, K. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Základní koncepce je postavena v podstatě na pavlačovém řešení s propojením jednotlivých pavilonů dle konkrétní situace chodbami nebo krytými pergolami. Veškeré nástupy jsou orientovány z vnitřního atria s přístupem od severozápadu. Z výkresu není jasné rozlišení na sjízdné komunikace a pěší chodníky, které by bylo vhodné rozšířit. Vtipné je využití atria mezi tělovýchovnou částí a mateřskou školkou pro pěstování bylin, apod. Vnitřní dvůr je přístupný jak z městských komunikací, tak z nábřeží Ostravice. Celková kompozice hmot je vhodná a vychází z členění celého programu na pět hlavních bloků – tři objekty školy, jeden tělovýchova a jeden stravování. Materiálově je volena kombinace beton a dřevo. Je věnována velká péče vyřešení technologie konstrukcí a doloženo i samostatným provozním detailem. Otázka k obhajobě: Orientace ke slunci, oslunění skleníku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup byl vzorný a systematický. Po celou dobu určenou ke zpracování diplomové práce se jí plně a soustředěně věnovala.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Müller, Zdeněk

Celý koncept by bylo možno bez větších problémů realizovat. Pokud bych od autora vyžadoval větší invenci, bylo by to při návrhu tělocvičny, jejíž tvarová originalita by mohla celý komplex ozvláštnit. P.S. Podle mého výpočtu je ku příkladu plocha komunikací v přízemí 40,4 % plochy celkové, což se mi zdá celkem příliš mnoho. Slunolamy v atriu jsou funkcí pouze asi z 50 %.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Rozmístění jednotlivých staveb je vcelku logické, i jejich vzájemné vazby mají dobré vzájemné vztahy. Orientace ke světovým stranám bude vytvářet příznivé prostředí pro výuku i provoz odpočinkové části. Záplavová zóna nezasahuje do zvoleného území.
Architektonické řešení A Architektonický výraz je velmi jednoduchý. Respektuje jednotlivé funkce a dává jim společný charakter. Odpovídá zvolené konstrukci a nepodléhá módním trendům, nebude tedy zastarávat.
Provozní řešení B Jednotlivé provozy na sebe vcelku logicky navazují, nebude tedy pravděpodobně docházet ke kolizím. Jediným sporným bodem v provozu se mi zdá vazba budov na stravování. Zatímco základní škola a gymnasium jsou napojeny krytým koridorem, mateřská škola je s kuchyní spojena otevřenou pergolou, což může v zimním období dělat potíže.
Technicko konstrukční řešení A Navržené konstrukce logicky odpovídají funkcím jednotlivých budov – železobetonový skelet pro školy a ocelová konstrukce pro tělocvičnu. Nelze nic vytknout.
Formální úroveň A Grafické zpracování je příjemně jednoduché a podává dobrou informaci o záměru autora.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 72723