MOLNÁROVÁ, A. Návrh motivačního systému společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: 1) V rámci navrhovaného "Relax roomu" navrhujete vybavení místnosti biliardovým či pinpongovým stolem, xboxem a hrami. V pravidlech pro užívání místnosti uvádíte, že by zaměstnanec v relax roomu neměl rušit ostatní přítomné kolegy. Je reálně možné tuto situaci zajistit, když při aktivitách se zmíněným vybavením pravděpodobně vznikne hluk? 2) Na straně 78 v tabulce 9 uvádíte náklady na team buildingovou aktivitu Paint ball cenu 1200 - 1500 Kč/hod. Co tato cena přestavuje a popř. kdo bude hradit ostatní výdaje/náklady na tuto aktivitu (výstroj pro každého hráče či střelivo - barvící kuličky)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorná, Katarína

Diplomová práce je přehledně, srozumitelně a odborně zpracovaná. Zejména praktická část je řešena komplexně a podrobně. Navrhovaný motivační systém bude jistě přínosem pro podnik. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73420