LANDOVÁ, P. Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na posouzení výskytu a stanovení penicilinových antibiotik v odpadních vodách. Z této aplikované skupiny antibiotik byl vybrán penicilin V, který je podle sdělení lékárníků nejčastěji předepisován. Bakalářská práce Pavlíny Landové je sepsána celkem na 43 stranách textu, včetně seznamu použitých literárních zdrojů a seznamu použitých zkratek a symbolů. Poměr teoretické a experimentální části je téměř shodný. Teoretická část práce je doplněna obrázky, grafy, strukturními vzorci a tabulkami, experimentální část práce potom obrázky používané přístrojové techniky, mapou odběrového místa a chromatogramy. Celá metoda byla optimalizována pomocí uměle kontaminované Milli-Q vody, do které byl přidán standard penicilinu V. Byly optimalizovány chromatografické podmínky, a to především výběr vhodné mobilní fáze a výběr vlnové délky detekce na detektoru DAD a také SPE extrakce, v rámci které byly ověřovány tři typy SPE kolonek. U komplexního analytického postupu byla vypočtena výtěžnost, limit detekce a limit kvantifikace. Tato metoda byla následně použita ke stanovené penicilinu V v reálných vzorcích odpadní vody, a to na přítoku a na odtoku. Reálné vzorky odpadní vody byly odebírány 5 dní po sobě; každý vzorek byl paralelně stanoven 3x. Pokud hodnotím komplexně přístup studentky k řešení zadaných úkolů, lze ho považovat za příkladný; veškeré pokusy si sama naplánovala a také v čase k tomu určeném provedla. Protože její bakalářská práce představuje ucelenou pilotní studii, lze se domnívat, že tvoří velmi pěkný základ pro budoucí diplomovou práci. Na základě toho hodnotím její práci jako výbornou a klasifikuji ji stupněm „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Oborná, Jana

Předložená bakalářská práce je na 38 stránkách textu strukturována standardním způsobem. Navazující Seznam použitých literárních zdrojů má 38 položek, který obsahuje jak monografie, tak i aktuální časopisecké publikace, skripta, odkazy na internetové zdroje i odborné diplomové a disertační práce. Práce je ukončena seznamem zkratek. Na první pohled vypadá práce po grafické stránce úhledně, avšak bych spíše doporučila tabulky zarovnat na střed strany a rovněž totéž provést u popisků obrázků. Práce je sepsána s minimem překlepů a pravopisných chyb. Dále bych doporučovala strukturní vzorce chemických sloučenin nepřebírat z literatury, ale nakreslit je s využitím příslušného dostupného softwaru. Po výstižném Úvodu následuje teoretická část, ve které se studentka stručně, avšak výstižně věnuje antibiotikům, následně se zaměřuje na peniciliny a jejich charakteristiku, výrobu a farmakokinetiku. Tyto kapitoly jsou velmi pěkně zpracovány, avšak latinský název Penicillinum notatum na straně 9 by měl být napsán kurzívou. Následující části jsou věnovány problematice odběrů a úpravě vzorků odpadní vody před analýzou, kde se studentka detailně věnuje zejména extrakci tuhou fází (SPE). Poslední kapitolu teoretické části tvoří kapalinová chromatografie. K Experimentální části mám pak následující poznámky: Je zvykem uvádět u přístrojů, pomůcek, běžných chemikálií a standardů zemi původu výrobku, což nebylo vždy dodrženo. Na stranách 31 a 32 jsou uvedeny chromatogramy, bylo by dobré v obrázcích vyznačit, který pík náleží penicilinu V. Na obrázcích č. 16 a 17 jsou prezentovány vhodné mobilní fáze pro směs složek MF 0,01% TFA a 0,01% TFA v ACN (obrázek č. 17), avšak na chromatogramu pro použité složky MF kyselinu mravenčí a acetonitril (obrázek č. 16) je odezva signálu penicilinu V vyšší, než u obrázku č. 17. Prosím o vysvětlení. Při vyjadřování výsledných koncentrací tabulky č. 6 a č. 8 je správnější hodnoty udávat na 4 platné číslice. Při celkovém hodnocení předložené práce nelze přehlédnout fakt, že studentka sice velmi stručně, avšak za to výstižně zpracovala rešerši k dané problematice. Dále oceňuji, že bylo provedeno dostatečné množství experimentů, které vedly k optimalizaci stanovení penicilinu V v odpadních vodách. Získaná data reálných vzorků byla pečlivě zpracována. Výše uvedené připomínky nesnižují výbornou úroveň práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67411