MAHROVÁ, P. Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci s praktickým dopadem. Práce byla zpracovávána na základě zadání vinařství Znovín Znojmo. Jsem přesvědčen, že návrhy a doporučení budou využity v této konkrétní firmě. Doplňující dotazy nejsou stanoveny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle stanovené v diplomové práci byly splněny. Práce má charakter podrobného projektu pro rozvoj turistického programu ve vinařství Znovín Znojmo.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V diplomové práci byly použity metody sběru primárních a sekundárních dat. Data byla správně vyhodnocena a diskutována.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka správně interpretovala získaná data.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy a doporučení jsou využitelné ve vinařstní Znovín Znojmo pro rozvoj turistického programu v regionu Hustopečsko.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce má náležitou akademickou úroveň. Po formální a grafické stránce práce nevykazuje závažnější nedostatky. Je zpracována v nadstandardní kvalitě.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomantka vypracovala kvalitní rešeše. Použila literární zdroje knižní a elktronické. Zdroje byly v práci též náležitě citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moncman, Jana

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70946